The image of the priest in st. Augustine’s commentaries on J 10, 1-17 and J 21, 15-17


Abstract

The article presents the teaching of St. Augustine on priesthood – priests, their attitudes and commitment on pastoral work. Bishop of Hippo’s commentaries on the excerpts from the Gospel of John (J 10, 1-17; J 21, 15-17) are basis for the elaboration. Bishop of Hippo indicates that every priest receives his calling from Christ, the Good Shepherd. Thus, he ought to follow Christ and have absolute trust in Him, believing that without God’s grace he can do nothing in his pastoral work. What appears to be especially interesting is St. Augustine’s proposition that even the ministry of an unworthy priest – the evangelical mercenary – can be of a great benefit to the faithful, provided that they will not follow in his footsteps, but me­rely fulfill the proclaimed Word of God. In the commentaries one can see St. Augustine as a sophisticated exegete, but above all as a zealous priest of the lay faithful and a formation advisor.


Keywords

Christ; the Good Shepherd; St. Augustine; priest; mercenary; lay faithful; ministry

Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus, ed. D.R. Willems, CCL 36, Turnholti 1954, 680, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, PSP 15/2, Warszawa 1977
Augustinus, Sermo, PL 38, tłum. A. Strzelecka: Augustyn, Kazanie 46. O pa¬sterzach. Na Ezechiela 34, 1-16, w: Starożytny chrześcijanin w obliczu przemian dziejowych, red. B. Częsz, Poznań 2012
Baumgartner C., Łaska Chrystusowa, w: Ta¬jemnica Chrystusa, red. B. Bejze, Poznań – Warszawa – Lublin 1969
Cachia N., „I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep” (John 10,11). The image of the Good Shepherd as a source for the spirituality of the ministerial priesthood, Roma 1997
Czyżewski B., Osobowość kaznodziei na przykładzie „De doctrina Christiana” i „De pastoribus” św. Augustyna, w: Refleksja Ojców Kościoła nad słowem Bożym, red. B. Częsz, Poznań 2009
Eckmann A., Teologia kapłaństwa w pismach św. Augustyna, VoxP 13-15 (1993-1995) t. 24-29, 131-160
Ham¬man A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Padovese L., Kapłani pierwszych wieków, Kraków 2011
Śrutwa J., Przygotowanie do kapłaństwa w Afryce Rzymskiej na podstawie pism św. Augustyna, VoxP 13-15 (1993-1995) t. 24-29
Wygralak P., Pasterska posługa kapłana w refleksji św. Augustyna. Komentarz do wy¬branych fragmentów Ewangelii św. Jana, w: Zawsze z Tobą. Księga pamiątkowa ofiarowana bisku¬powi Zdzisławowi Fortuniakowi na pięćdziesięciolecie kapłaństwa, red. J. Hadryś, Poznań 2013

Published : 2013-12-16


Wygralak, P. (2013). The image of the priest in st. Augustine’s commentaries on J 10, 1-17 and J 21, 15-17. Vox Patrum, 60, 487-496. https://doi.org/10.31743/vp.4003

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>