Święty Grzegorz z Nyssy, Do tych, którzy odwlekają chrzest (De iis qui baptismum differunt, CPG 3147)

Marta Przyszychowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Grzegorz z Nyssy, chrzest

Daniélou J., La chronologie des sermons de Grégoire de Nysse, RSR 29 (1955) 346- 372
Fergusson E., Exhortations to Baptism in the Cappadocians, StPatr 32 (1997) 121-129
Fergusson E., Preaching at Epiphany: Gregory of Nyssa and John Chrysostom on Baptism and the Church, ChH 66 (1997) 1-17.

Published
2013-12-16


Przyszychowska, M. (2013). Święty Grzegorz z Nyssy, Do tych, którzy odwlekają chrzest (De iis qui baptismum differunt, CPG 3147). Vox Patrum, 60, 547–555. https://doi.org/10.31743/vp.4008

Marta Przyszychowska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.