The joy from the converted sinner. Metanoia in the teaching of Origen

Jerzy Duda

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

In this article the subject of metanoia was presented and the joy from conver­ted sinner in the teaching of Origen in the context of parable „the lost sheep” according the Gospel of St. Luke in chapter 15. At the foundation of the Origen’s analysis there were the problems of salvation history and eschatology connected with the apocatastatis hypothesis. The return of the primitive community will be the source of perfect joy both for the fallen human-beings (because of their sins) and for those who persisted in God’s love. Metanoia is the process connected with beneficial intervention of God in the human history. The first stage of meta­noia, by which there is the absolvation of sins, is the sacrifice which Jesus Christ offered on the cross. Man receiving God’s love should turn his attention towards God once again, recompense for his sins and give the holy fruits of convertion. The process of metanoia is not only closed during the life in this world but is still going on after our death.

Keywords:

metanoia, Origen, joy, sinner

Cornélis H., Les fondements cosmologiques de l’eschatologie d’Origène, RSPT 43 (1959)

Crouzel H., L’apocatastase chez Origène, w: Origeniana Quarta. Referate des 4. Internazionalen Origeneskongress (Innsbruck, 2-6 September), hrsg. von L. Lies, Innsbrucker Theologische Studien 19, Innsbruck 1987, 282-290

Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków 2004

Dąbek T., „Nawracajcie się!” Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice 1996

Daniélou J., Origène, Paris 1948

Duda J., Jeden świat czy wiele światów? Kosmologiczne podstawy doktryny Orygenesa, Siedlce 2008

Kaczmarek S., Darowanie win. Orygenesowa egzegeza przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-25) i wezwania Modlitwy Pańskiej (Mt 6, 12; Łk 11, 4) wraz z jej uzupełnieniem (Mt 6, 14-15), Kraków 2005

Müller G., Origenes und die Apokatastasis, ThZ 14 (1958) 174-190

Oepke A., Apokathistemi, TWNT I 386-392

Origenes, Contra Celsum, ed. M. Borret, SCh 136, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986

Origenes, De oratione, ed. P. Koetschau, GCS 3, tłum. W. Kania − H. Pietras, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, Kraków 1993

Origenes, De principiis, ed. H. Crouzel − M. Simonetti, SCh 252, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, O zasadach, ŹMT 1, Kraków 1996

Origenes, Fragmenta in Ioannem, ed. E. Preuschen, GCS 10, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana, ŹMT 27, Kraków 2003

Origenes, In Exodum hom., ed. M. Borret, SCh 321, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Wyjścia, PSP 31/1, Warszawa 1984

Origenes, In Ezechielem hom., ed. M. Borret, SCh 352, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Ezechiela, ŹMT 16, Kraków 2000

Origenes, In Iesu Nave hom., ed. A. Jaubert, SCh 71, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Jozuego, PSP 34/2, Warszawa 1986

Origenes, In Leviticum hom., ed. M. Borret, SCh 286, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej, PSP 31/2, Warszawa 1984

Origenes, In librum Iudicum hom., ed. P. Messié − L. Neyrand − M. Borret, SCh 389, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Sędziów, PSP 34/2, Warszawa 1986

Origenes, In Lucam hom., Prolog, ed. H. Crouzel − F. Fournier − P. Périchon, SCh 87, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986

Origenes, In Numeros hom., ed. L. Doutreleau, SCh 461, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Liczb, PSP 34/1, Warszawa 1986

Pelc H., Wezwanie do metanoi w mowach Piotra według Dziejów Apostolskich, Kraków 2004

Pietras H., Apokatastasis według Ojców Kościoła. Nadzieja nawrócenia czy powszechna amnestia?, CT 62 (1992) z. 3, 21-41

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995

Prinzivalli E., Apocatastasi, w: Origene. Dizionari: la cultura, il pensiero, le opere, ed. A. Monaci-Castagno, Roma 2000

Słomka J., Oczyszczenie z grzechu w Homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej, SSHT 38 (2005) z. 2, 337-353

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001

Starowieyski M., Mariologia Orygenesa (wstęp), w: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986

Strzelecka K., Czyściec, EK III 939-941

Szczerba W., Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej, Wrocław 2001

Szram M., Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.), Lublin 2001

Turek W., Grzech przeciwko Duchowi Świętemu w „De principiis” Orygenesa, Vox Patrum 32-33 (1997) 77-88


Published
2012-12-15


Duda, J. (2012). The joy from the converted sinner. Metanoia in the teaching of Origen. Vox Patrum, 58, 261–278. https://doi.org/10.31743/vp.4077

Jerzy Duda 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)