Czy smutny i ckliwy potrafi się cieszyć? Rzecz o Grzegorzu z NazjanzuAbstrakt

This article is aimed as an objective description of the character of Gregory of Nazianzus, written in the light of the realities of life and spiritual experience, which may revise the existing opinions about the Author, relating to his perso­nality, attitude and choices, as they are often one-sided, unjust and wrongful. This study presents Gregory as pastor concerned for the Church who grieves for its internal tearing as well as for „his colleagues in episcopacy” self-interest. It treats about personal aspects of his life often marked by suffering and difficult ex­perience. In this context, the article also points to the source of joy and optimism of life, which is support for the needy and those who lost the meaning of life.


Słowa kluczowe

Grzegorz z Nazjanzu; radość

Bernardi J., Saint Grégoire de Nazianze: Le théologien et son temps (330-390), Paris 1995
Gregorius Nazianzenus, Carmina, PG 37
Gregorius Nazianzenus, Epistulae, ed. P. Gallay: Saint Grégoire de Nazianze, Lettres, I, Paris 1964, tłum. J. Stahr: Św. Grzegorz z Nazjanzu, Listy, POK 15, Poznań 1933
Gregorius Nazianzenus, Epitaphion, PG 38
Gregorius Nazianzenus, Oratio, ed. J. Bernardi, SCh 384, Paris 1992, tłum. zbiorowe: Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967
Małunowiczówna L., Listy konsolacyjne i mowy żałobne Grzegorza z Nazjanzu, RTK 25 (1978) z. 4
Serra M., La carità pastorale in San Gregorio Nazianzeno, OCP 21 (1965)
Stahr J., Wstęp, w: Św. Grzegorz z Nazjanzu, Listy, POK 15, Poznań 1933
Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965
Widok N., Grzegorz z Nazjanzu, Kraków 2006
Zagórski D., Hai soterias hodoi. Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu, Toruń 2007
Zagórski D., Umiar w gorliwości – gwarantem pokoju (pasterskie wskazania Grzegorza z Nazjanzu), AnCra 38-39 (2006-2007) 411-420
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Zagórski, D. (2018). Czy smutny i ckliwy potrafi się cieszyć? Rzecz o Grzegorzu z Nazjanzu. Vox Patrum, 58, 279-287. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4078

Dariusz Zagórski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora