The image of the God in Bible

Bogusław Górka

Uniwersytet Gdański


Abstract

The standard interpretation of the biblical idea of the image of the God in Genesis (Gen 1:26 ff.), so called ontic interpretation, which sees in Him a reli­gious basis for the metaphysical dogma of the creation of a man as a spiritual-corporeal being, is detached from its biblical meaning. For the biblical authors, the primary issue is not the question what kind of the human being was called by the God from nothingness into being, but that when the human being receives the status of the image and character of the God in the existential dimension. John the Baptist reached the status of the image of God at the time when he became the Anthropos (John 1:6). In turn, Paul, by the moving of the idea of the image of Jesus as a man at the turning point of the process of salvation (Romans 8:29), created the foundation for the study of triple-imaging of the God as in Jesus, as well as in initiated.

Keywords:

image of God, Bible

Beekes R. – Beek L. van, Etymological Dictionary of Greek, Leiden – Boston 2010
Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. R. Kittel i inni, Stuttgart 1967/1977
Biblia Sacra iuxta Vulgata versionem, red. B. Fi¬scher – J. Gribomont – H.F.D. Sparks – W. Thiele – R. Weber, Stuttgart 1975
Biblia to jest Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975
Chantraine P., Dictionnaire étymologique de la Langue Grecque, t. 1, Paris 1968
Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto
Clemens Alexandrinus, Paedagogus
Clemens Alexandrinus, Stromata
Dekrety Kongregacji Generalnej XXXII, Rzym 1975
Filipiak M., Biblia jako tekst religijny i kulturowy, Lublin 1993
Górka B., Biblia i cywilizacja Boga, Kraków 2004
Górka B., Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2007
Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau – C. Mercier, SCh 153, Paris 1969
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994
Novum Testamentum Graece et Latine, ed. K. Aland – M. Black – C.M. Mar¬tini – B.M. Metzger – A. Wikgren, Stuttgart 1979
Piotr Chryzolog, Sermones, PL 52
Pismo święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Warszawa 2000
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1980
Popowski R. – Wojciechowski M., Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Warszawa 1994
Septuaginta, ed. A. Ralhlfs, vol. 1, Stuttgart 1979
Tertulian, De resurrectione carnis, CCL 2
The Greek New Testament, red. B. i K. Aland – J. Karavidopou¬los – C.M. Martini – B.M. Metzger, Stuttgart 1994
Nova Vulgata, Roma 1979

Published
2012-06-15


Górka, B. (2012). The image of the God in Bible. Vox Patrum, 57, 181–192. https://doi.org/10.31743/vp.4126

Bogusław Górka 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)