The pericope about the resurrection of Lazarus (John 11, 1-44) and teaching of saint Augistine about forgiveness of sins

Wojciech Kamczyk

Rybnik


Abstract

Interpreting the pericope about the resurrection of Lazarus, Augustine began his commentary with a reflection about three resurrection miracles described in the Gospels. Namely the raising to life Jairus’ daughter, young man of Nain and Lazarus. The latter seems to be the richest in theological meaning. Augustine compared these three dead with three types of sin (in the heart, in deed and out of habit). Those dead were raised to life by Jesus. He is the one who has the pow­er to do so. The forgiveness of sins is here presented as a spiritual resurrection. However in the most serious situation is Lazarus. It is a picture of the sinner, who not only commits sin, but is subjected to a habit. The forgiveness of sins is done by the power of Christ, but there is also the need for confession of sin, repentance, and the interference of Mother Church, which releases us from the bondage of sin.

Keywords:

resurrection of Lazarus, John 11, 1-44, Augistine

Augustyn, In Joannis Evangelium tractatus
Augustyn, Sermo
Bonnardière A.M. La, Pénitence et reconciliation des pénitents d’après saint Augustin, REAug 13 (1967)
Fitzgerald A.G., Pénitence, tłum. C. Broc, w: Encyclopédie Saint Augustin. La Méditerranée et l`Europe IVe-XXIe siècle, ed. A.D. Fitzgerald, Paris 2005
Kamczyk W., Tota Paschalis Solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homi¬liach św. Augustyna, SACh NS 12, Katowice 2012
Kamczyk W., Zagadnienie modlitwy w «Enarrationes in psalmos» św. Augustyna, w: Modlitwa i miłosierdzie w «Enarrationes in psalmos» św. Augustyna, red. A. Uciecha, SACh NS 5, Katowice 2007
Pontet M., L`exégèse de S. Augustin prédicateur, Paris 1945
Roetzer W., Des heiligen Augustinus Schriften als liturgie-geschichtliche Quelle. Eine liturgie-geschichtliche Studie, München 1930
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000

Published
2012-06-15


Kamczyk, W. (2012). The pericope about the resurrection of Lazarus (John 11, 1-44) and teaching of saint Augistine about forgiveness of sins. Vox Patrum, 57, 247–261. https://doi.org/10.31743/vp.4130

Wojciech Kamczyk 
RybnikLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)