Caesarea/Straton’s tower in the selected Greek and Latin sources

Daria Keiss-Dolańska

Uniwersytet Gdański


Abstract

In my paper I have tried to present briefly a history of Caesarea in Palestine, relying on the Greek and Latin sources. Originally, the city was called Straton’s Tower, but it became famous in the Roman Empire as Caesarea. I have described briefly how did Caesarea change from a small village to the capital of province Palestina Prima Metropolis. Among the authors who were used as the sources are Flavius Josephus, Georgios Synkellos, Eusebius of Caesarea, Procopius of Caesarea, Procopius of Gaza and Johannes Malalas.

Keywords:

Caesarea, Straton’s tower

Avi-Yonah M., Caesarea, EJ IV 333
Bahat D., The Herodian Temple, w: The Cambridge history of Judaism, vol. 3: The early Roman period, ed. D. Davies – J. Sturdy – W. Horbury, Cambridge 1999
Brandon Ch., Cements, concrete, and settling barges at Sebastos: comparisons with other Roman harbor examples and the descriptions of Vitruvius, w: Caesarea Ma¬ritima: a retrospective after two millennia, ed. A. Raban – K. Holum, Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 21, Leiden – New York 1996
Burell B., Herod`s Caesarea on Sebastos: urban structures and influences, w: D. Jacob¬son – N. Kokkinos, Herod and Augustus, „Studies in Judaica” 6 (2009)
Carriker A., Eusebius’ use of sources, w: tegoż, The library of Eusebius of Caesarea, Leiden – Boston 2003
Cary M. – Warmington E., Starożytni odkrywcy, tłum. B. Wojciechowski, Warszawa 1968
Chronicon Paschale, ed. L. Dindorfius, CSHB VI, Bonn 1832
Contributions to Latin lexicography, ed. H. Netteleship, New York 2010
Dandamaev M. – Lukonin V. – Kohl P., The culture and social institutions of Ancient Iran, Cambridge 2004
Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, ed. W. Smith, II, London 1846
Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, ed. H. Droysen – P. Landolfique, MGHaa II, Berolini 1879
Eusebius, Chronicorum libri duo, ed. A. Schoene, vol. 2, Berolini 1866
Euzebiusz z Cezarei, De martyribus Palestinae, ed. G. Bardy, SCh 55
Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, tłum. A. Lisiecki, POK 3, Poznań 1924
Foerster G., The early history of Caesarea, „Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplementary Studies” 19 (1975)
Freedman H. – Wald S., Akiva (50-135 C.E.), EJ I 562-563
Georgius Syncellus, Chronographia, ed. G. Dindorfius, CSHB XXXII/1, Bonn 1829
Graeco-Egyptian Literary Papyri 1380, w: The Oxyrhynchus Papyri, vol. XI, ed. B. Grenfell – A. Hunt, London 1915
Hadas-Lebel M., Józef Flawiusz. Żyd Rzymski, tłum. J. Radożycki, Warszawa 1997
Hanslik R., M. Valerius Messala Barbatus Appianus, w: RE XV, Stuttgart 1955
Hierocles, Synecdemus, ed. A. Burckhardt, Lipsiae 1893
Iustinianus, Digesta, ed. T. Mommsen, w: Iustinianus, In¬stitutiones. Digesta, ed. P. Krueger – T. Mommsen, w: Corpus Iuris Civilis, vol. 1, Berolini 1889
Iustinia¬nus, Institutiones, ed. E. Schrader – T. Tafel – G. Clossius – C. Maier, w: Corpus Iuris Civilis, vol. 1, Berolini 1832
Joannes Malalas, Chronographia, ed. L. Dindorfius, CSHB XIX, Bonn 1831
Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae, ed. B. Niese, III, Berolini 1892, tłum. Z. Kubiak – J. Radożycki, Poznań – Warszawa – Lublin 1962
Josephus Flavius, Bellum Judaicum, ed. Loeb, London 1956, tłum. J. Radożycki: Józef Flawiusz, Wojna Żydowska, Warszawa 1991
Junior Philosophus, Totius orbis descriptio, w: Geographi Graeci Minores, vol. 2, ed. C. Müller, Parisiis 1861
Jurewicz O., Historia literatury bizantyjskiej. Zarys, Wrocław 1984
Konarek A., Wstęp, w: Prokopiusz z Cezarei, Histo¬ria sekretna, tłum. tenże, Warszawa 1998
Krawczuk A., Herod – Król Judei, Warszawa 1985
Lawrence P., Atlas historii biblijnej, tłum. E. Czerwińska, Warszawa 2009
Lawrence P., Herod Wielki, w: Atlas historii biblijnej, Warszawa 2009
Levick B., Greece and Asia Minor from 43 B.C. to 69 A.D. oraz D. Kennedy, Syria, oraz M. Goodman, Judea, w: The Cambridge Ancient History – second edition, vol. 10, ed. by A. Lintott – A. Bowman – E. Champlin, United Kingdom 2006
Levine L., Caesarea under Roman rule, Studies in Judaism in Late Antiquity 7, Leiden 1975
Lisiecki A., Wstęp, POK 3, Poznań 1924
Łukaszewicz A., Świat papirusów, Warszawa 2001
Mallgrave H.F., Architectural theory, vol. 1: An Anthology from Vitruvius to 1870, part IA: Classicism and the Renaissance. The classical and medieval tradi¬tions, Oxford 2006
Mała encyklopedia kultury antycznej A-Z, Warszawa 1990
Otto W., Herodes, REAuppl II, Stuttgart 1913, 1-158
Pestman P., A guide to the Zenon archive, Papyrologica Lugduno-Batava 21A, Leiden 1981
Plinius Secundus Maior, Historia naturalis, ed. Loeb, II, London 1961
Polski Słownik Judaistyczny, red. Z. Borzymińska – R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003
Procopius Gazaeus, Panegyricus in imperatorem Anastasium, ed. I. Bekkerus – B.G. Niebuhrius, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, XII/1, Bonnae 1829
Ps-Clemens Romanus, Clementinae hom., PG 2
Scylax Caryandensis, Periplous 104d, ed. R. Klausen, Berolini 1831
Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 2001
Stephanus Byzantinus, Ethnica, ed. A. Meinekius, Berolini 1849
Stern M., Zeno (Papyri of), Encyclopaedia Judaica, vol. XXI, ed. F. Skolnik – M. Be¬renbaum, Detroit 2007
Stieglitz R., Stratonos Pyrgos, Migdal Sar, Sebastos: history and archaeology, w: Caesarea Ma¬ritima: a retrospective after two millennia, ed. A. Raban – K. Holum, Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 21, Leiden – New York 1996
Tacitus, Historiae, ed. Loeb, I, London 1962, tłum. S. Hammer: Tacyt, Dzie¬ła, I, Warszawa 1957
The joint expedition to Caesarea Maritima, ed. Ch.T. Fritsch – G. Downey – G. Foerster – H. Hazard – I. Levey, Studies in the history of Caesarea Maritima 1, Missoula 1975
Vitruvius, De architectura, ed. V. Rose, Lipsiae 1899, tłum. K. Kumaniecki: Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, wyd. 2, Biblioteka Antyczna, Warszawa 2004
Zenon papyri: Catalogue général des antiquites egyptiennes du Musée du Caire, vol. 1, Nr 59.004, ed. C.C. Edgar, Le Caire 1925

Published
2012-06-15


Keiss-Dolańska, D. (2012). Caesarea/Straton’s tower in the selected Greek and Latin sources. Vox Patrum, 57, 297–307. https://doi.org/10.31743/vp.4133

Daria Keiss-Dolańska 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.