The Carolingian "Ordo de catechizandis rudibus"

Roman Murawski

Warszawa , Poland

Abstract

The document presented in the article dates from the time of Charlemagne and was part of his reform program of religious and intellectual life. Its origins must be sought in Alcuins’ letter of 796, addressed to Charlemagne (a copy of this letter was also sent to Arno, the Archbishop of Salzburg), which – after a failed mission to the Saxons – offered rulers a new form of evangelising the Avars. Recalling the disappointment of attempts to evangelise in Saxony, he warns against making too rapid and violent actions. They have to be taught first, and then baptised. At the end of the letter, referring to St. Augustine’s De catechizandis rudibus, he states what teachings in the truths of the faith they must receive before baptism. This letter sent to both the king and the bishop Arno gave the unknown author (editor) a frame­work and plan for the drafting of Ordo de catechizandis rudibus. The document appeared in the surroundings of the bishop Arno about the year 800. The word Ordo used in the title indicates that it is a kind of guide with guidelines for teaching adults before baptism. Although the title of the document was taken from the work of Saint Augustine of the same title, it differs substantially from its original. The Carolingian Ordo can be divided into four parts or sections. The first part (1-13) is a comprehensive introduction showing the need to instruct catechu­mens and the overall characteristics of the process of Christian initiation. The second part (14-44) includes the initiatory catechesis and provides topics covered in teaching converts. The content consists of biblical texts and the writings of various Fathers of the Church and practical instructions derived from the work of St. Augustine. The third part (45-74) presents the liturgical rites of baptism. In the fourth part (75-94), the document explains the baptismal rite itself and the other celebrated sacraments of Christian initiation – the Eucharist and Confirmation. The Ordo text ends with a call to neophytes to faithfully fulfil in practice what has been communicated to them.

Keywords:

Ordo de catechizandis rudibus, ordo

Admonitio generalis, w: Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio II: Capitularia Regum Francorum, I, Hannoverae 1883
Alcuinus, Epistula
Amalarii Epistola ad Carolum Magnum Imperatorem. De ceremoniis baptismi, PL 99
Andrieu M., Les Ordines Romani du haut moyen âge, t. 2: Les textes (Ordines I-XIII), Louvain 1960
Angenendt A., Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit vom 400 bis 900, Stuttgart Berlin – Köln 1990
Angenendt A., Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Düsseldorf 1997
Bouhot J.P., Alcuin et le „De catechizan¬dis rudibus” de Saint Augustin, RechAug 15 (1980)
Chavasse A., La discipline romaine des sept scrutins prébaptismaux, RSR 58 (1960) nr 1-2, 227-240
Fałkowski W., Admonitio gene¬ralis Karola Wielkiego – zapowiedź tworzenia państwa idealnego, w: Ludzie – Kościół – wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej, Warszawa 2001, 419-428
Kłoczowski J., Chrześcijaństwo i historia. Wokół nurtów reformy chrześcijańskiej VIII- XX w., Kraków 1990
Kłoczowski J., Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003
Leidradi Liber de sacramento baptismi ad Carolum Magnum Imperatorem, PL 99
Murawski R., Historia katechezy, cz. 1: Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011
Pokorny R., Zur Taufumfrage Karls des Grossen, „Archiv für Liturgiewissenschaft” 26 (1984)
Riché P., Chrześcijaństwo na karolińskim Zachodzie, w: Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze, red. G. Dagron – P. Riché – A. Vauchez, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1999
Teodulfi Aurelianensis Episcopi De ordine baptismi ad Magnum Senonensem Liber, PL 1105

Published
2012-06-15


Murawski, R. (2012). The Carolingian "Ordo de catechizandis rudibus". Vox Patrum, 57, 419–426. https://doi.org/10.31743/vp.4142

Roman Murawski 
WarszawaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.