Image of Mary in St. Jerome’s "Commentary on the Gospel according to Matthew"

Józef Pochwat

Kraków , Poland

Abstract

According to St Jerome (347-420) there is an unbreakable link between Mary and life, as well as the plans of Jesus Christ, the Son of God. She is chosen by God for the role that he has assigned her. St Jerome presents Mary as a woman and a virgin. He shows the fatherhood of God in relation to Jesus and excludes the physical fatherhood of Joseph. While giving to Mary the task that is beyond human abilities, God provides help in the person of a righteous man to be her husband and the foster father of His Son, Jesus. Jerome also shows God’s concern for the dignity of marriage and the family, in their natural dimension (the union between a man and a woman only). Basing this on the Scripture and the way of expression in Hebrew, he rejects the hypothesis of the brothers and sisters of Jesus. St. Jerome knows very well the results of Scripture research as well as other writings - Apocrypha. He rejects the opinions of the Marcionites and the Manicheans. He stresses the reality of the incarnation of Jesus, the Son of God and emphasizes the virginity of Mary. In modern times, the Commentary on the gospel according to Mathew by St Jerome invites us to a deeper reflection on en­gagement, marriage and virginity, maternity and paternity as well as trust in God and confidence between spouses.

Keywords:

Jerome, Mary

Altaner B. – Stui¬ber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Chauffin Y., Święty Hieronim, tłum. B. Durbajło, Warszawa 1977
Czuj J., Święty Hieronim. Żywot-dzieła, charakterystyka, Warszawa 1954
Euzebiusz, De Evangeliorum diaphonia
Florkowski E., Matka Boża w nauce Ojców Kościoła, w: Gratia plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, red. B. Przybylski, Poznań – Warszawa – Lublin 1965
Hieronymus, Commentarius in Matheum, ed. D. Hurst – M. Adriaen, CCL 77, Turnhout 1969, tłum. J. Korczak, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, ŹMT 46, Kraków 2008
Hieronymus, Contra Helvidium de perpetua virginitate beatae Mariae, PL 23, tłum. W. Kania: Św. Hieronim, Przeciw Helwidiuszowi o wieczystym dziewictwie błogosławionej Maryi, w: Teksty o Matce Bożej, t. 2: Ojcowie Kościoła łacińscy, Niepokalanów 1981
Hie¬ronymus, De viris illustribus
Hieronymus, Epistula
Huscenot J., Doktorzy Kościoła, tłum. K. Wójtowicz, Częstochowa 2002
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Ephesios
Klawek A., Princeps exegetarum. Ku czci św. Hieronima (420-1920), Poznań 1920
Longosz S., Niepokalane poczęcie w kontekście nauczania Ojców Kościoła o świętości Maryi (II¬-IV wiek), w: Tota pulchra es Maria, red. J. Kumala, Licheń 2004
Pochwat J., Spojrzenie św. Jana Chryzostoma na Matkę Jezusa. Studium „Homilii na Ewangelię według św. Mateusza”, w: Maryja Matka Jezusa, Studia Salettensia 3, Kraków 2008
Stanula E., EK VI 851-853
Stanula E., Hieronim św., EK VI 852-853
Starowieyski M., Maryja w pierwszych wiekach Kościoła, „W drodze” 1988, nr 7 (179)
Żurek A., Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993

Published
2012-06-15


Pochwat, J. (2012). Image of Mary in St. Jerome’s "Commentary on the Gospel according to Matthew". Vox Patrum, 57, 505–519. https://doi.org/10.31743/vp.4149

Józef Pochwat 
KrakówLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.