Human nature as the lost sheep according to the Fathers of the Church

Marta Przyszychowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

It may seem that the main goal of the parable of the lost sheep (Mt 18, 12-14; Lk 15, 4-7) is to make us aware how much God loves sinners and how deeply He wants to regain them. The Fathers of the Church, of course, knew that kind of interpretation, nevertheless very early in history they started to apply a com­pletely different explanation to the lost and found sheep. Already in the 2nd cen­tury we can find the statement that the sheep is not a single sinner but the entire human nature, which got lost through the original sin committed by Adam and was found and renewed thanks to the incarnation of God’s Son. In the Antiquity, it was universally believed that human life had a common dimension. That belief was a great part of ancient philosophy as well as the biblical tradition. Some of the Fathers understood the communion even deeper than others as they imagined the humanity as a living organic entity. The concept of the ontological unity of human nature was developed mostly by three Fathers: Irenaeus (2nd century), Methodius of Olympus (died c. 311) and Gregory of Nyssa (died c. 394). All three of them used the parable of the lost sheep as an example that could explain this doctrine. Besides, two more Fathers, Origen and Ambrose of Milan, spoke about the unity of the humanity when they explained the parable of the lost sheep, though their interpretation of this unity is completely different. However all five Fathers have something in common, which allows me to compare their deliberations on the parable together.

Keywords:

Fathers of the Church, human nature, lost sheep

Ambrosius, De excessu fratris Satyri, PL 16
Ambrosius, De Tobia, CSEL 32/2
Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, ed. G. Tissot, SCh 52, Paris 1958
Ambrosius, Expositio super Psalmum, PL 14
Badurina T., Doctrina S. Methodii de Olympio de peccato originali et de eius effectibus, Romae 1942
Benoît A., Saint Irénée : introduction à l’étude de sa théologie, Paris 1960
d’Alés A., La doctrine de la récapitulation chez St. Irénée, RSR 6 (1916)
Daniélou J., L’ Apocatastase chez saint Grégoire de Nysse, RSR 30 (1940)
Dekert T., Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007
Gaith J., La conception de la liberté chez Grégoire de Nysse, „Études de Philosophie Médiévale” 43 (1953)
Gregorius Nyssenus, Ad Ablabium quod non sint tres dei, GNO 3/1
Gregorius Nyssenus, Antirrheticus adversus Apollinarem, GNO 3/1
Gregorius Nyssenus, Contra Eunomium, GNO 2
Gregorius Nyssenus, Dialogus de anima et resurrectione, PG 46
Gregorius Nyssenus, De VIII beatitudinibus hom., GNO 7/2
Gregorius Nyssenus, De beneficentia (De pauperibus amandis I), GNO 9
Gregorius Nyssenus, De mortuis non esse dolendum, GNO 9
Gregorius Nyssenus, De opificio hominis, SCh 6
Gregorius Nyssenus, De oratione dominica hom., GNO 7/2, tłum. W. Kania, w: Modli¬twa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w., Kraków 1995
Gregorius Nyssenus, In Canticum canticorum hom., GNO 6
Gregorius Nyssenus, In Ecclesiasten hom., GNO 5
Gregorius Nyssenus, In illud: Quatenus uni ex his fecis¬tis mihi fecistis (De pauperibus amandis II), GNO 9
Gregorius Nyssenus, In inscriptiones Psalmorum II 16, GNO 5
Gross J., Geschichte des Erbsünden¬dogmas: ein Beitrag zur Geschichte des Problems vom Ursprung des Übels, Bd. 1: Entstehungsge¬schichte des Erbsündendogmas. Von der Bibel bis Augustinus, München 1960
Irenaeus, Adversus haereses, SCh 153
Irenaeus, Demonstratio praedicationis apostolicae, SCh 406, Paris 1995
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Lassiat H., Création... Liberté... Incorruptibilité. Insertion du thème anthropologique de la jeune tradition Romaine dans l’oeuvre d’Irénée de Lyon, t. 2, Strasbourg 1971
Lassiat H., Promotion de l’homme en Jésus-Christ d’après Irénée de Lyon témoin de la tradition des apôtres, Paris 1974
Leśniewski K., Adam – Christ Typology in St. Ire¬naeus of Lyons, RT 41 (1994) z. 7
Methodius Olympius, Convivium decem virginum, ed. H. Musurillo, SCh 95, Paris 1963
Methodius Olympius, De resurectione, ed. G.N. Bonwetsch, GCS 27
Orbe A., Antropologia de San Ireneo, Madrid 1969
Orbe A., Parabolas Evangelicas in San Ireneo, t. 2, Madrid 1972
Origenes, De principiis
Origenes, Epi¬stula ad quosdam caros suos Alexandriam, CCL 20
Origenes, Fragmenta in Lamentationes in catenis, GCS 6
Origenes, In Epistulam Pauli ad Romanos, PG 14
Origenes, In Genesim hom., SCh 7bis
Przyszychowska M., Nauka o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy, Kraków 2010
Scharl E., Der Rekapitulationsbegriff des hl. Irenäus und seine Anwendung auf die Körperwelt, OCP 6 (1940)
Scheffczyk L., Urstand, Fall und Erbsünde: von der Schrift bis Augustinus, Freiburg 1981
Tum D., Egzegeza przypowieści o zagubionej owcy (Łk 15, 4-7; Mt 18, 12-14) u Ireneusza i gnostyków, SACh 7 (1986)
Vives J., Pecado original y progreso evolutivo del hombre en Ireneo, EE 43 (1968)

Published
2012-06-15


Przyszychowska, M. (2012). Human nature as the lost sheep according to the Fathers of the Church. Vox Patrum, 57, 521–533. https://doi.org/10.31743/vp.4150

Marta Przyszychowska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)