Doctrine of contemptus mundi in Eucherius of Lyons

Dariusz Zalewski

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku


Abstract

The striving after abandoning the world was constantly accompanied by the ancient Christian spirituality. In monasticism the real abandonment of society is becoming one of the most important factors. Among the great monastic centers the monastery in Lérins plays a significant role in the formation of the spiritual tradition of the „separation” on the West. Eucherius, as one of the Lérins’ monks, makes the doctrine of rejection of the world one of the most significant points of his spirituality. One of his works was De contemptu mundi, where the Lérins writer represents an organic conception of the world and puts forward arguments against the world. In this article Eucherius of Lyons idea of contemptus mundi and reasons that could affect his thinking have been analyzed.

Keywords:

Eucherius of Lyons, contemptus mundi

Alszeghy Z., Fuite du monde, DSp V 1588-1592
Chadwick N.K., Poetry and letters in early Christian Gaul, London 1955
Cristiani L., Eucher, DSp IV 1654-1655
Cristiani L., Lérins et ses fondateurs, S. Wandrille 1946
D’un monde à l’autre. Naissance d’une Chrétienté en Provence IVe-VIe siècle, w: Catalogue de l’exposition (15 septembre 2001 – 6 janvier 2002, Musée de l’Arles antique), ed. J. Guyon – M. Heijmans, Arles 2002
De contemptu mundi, PL 50
De laude eremi, PL 50
Eucherius, De laude eremi, ed. S. Pricoco, Catania 1965
Formulae spiritalis intelligentiae, PL 50
Gazda D., Pola Katalaunijskie 451, Warszawa 2005
Hieronymus, Epistula
Hilarius Arelatensis, Sermo de vita Honorati
Instructiones, PL 50
Lazzari F., Il Contemptus mundi nella scuola di S. Vittore, Napoli 1965
Leclercq J., Chrześcijaństwo na Zachodzie, w: Duchowość chrześcijańska. Początki do XII wieku, red. B. McGinn – J. Meyendorff – J. Leclercq, tłum. S. Pa¬tlewicz – P. Blumczyński, Kraków 2010
Nuovo dizionario di spiritualità, ed. S. de Fiores – T. Goffi, Torino 1999
Passio Acaunensium martyrum, PL 50
Paulinus Nolanus, Epistula
Pelagius, Epistula ad Demetriadem, PL 30
Perroy E. – Doucet R. – Latreille A., Historia Francji. Od początku dziejów do roku 1774, tłum. H. Łochocka, I, Warszawa 1969
Pricoco S., Barbari, senso della fine e teologia politica. Su un passo del „De contemptu mundi” di Eucherio di Lione, „Romano Barbarica” 2 (1977)
Pricoco S., Egredere de terra tua. La fortuna di Gen. 12.1 nella prima cultura monastica, w: De Tertullien aux Mozarebes. Mélanges J. Fontaine, ed. L. Holtz – J.Cl. Fredouille, t. 1, Paris 1992
Pricoco S., Eucherio di Lione, NDPAC I 1820
Pricoco S., Introduzione, w: Eucherio di Lione, Il rifiuto del mondo, Firenze 1990
Pricoco S., L’isola dei santi. Il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico, Roma 1978
Pricoco S., Modelli di santità a Lerino. L’ideale ascetico nel sermo De vita Honorati di Ilario d’Arles, w: Monaci, filosofi e Santi. Saggi di storia della cultura tardoantica, Messina 1992
Pricoco S., Romanità e teologia politica nel „De contemptu mundi” di Eucherio di Lio¬ne, w: Monaci, filosofi e Santi. Saggi di storia della cultura tardoantica, Messina 1992
Prinz F., Frühes Mönchtum im Frankenreich, München – Wien 1965
Prinz F., Lérins, DIP V 609
Siniscalco P., Fuga, II: Fuga del mondo, NDPAC II 2016
Spinelli M., Introduzione, w: Eucherio di Lione, Elogio della solitudine. Rinuncia al mondo, Roma 1997
Tillemont L. de, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, XII, Paris 1707
Wolfram H., Historia Gotów, tłum. R. Darda-Staab – I. Dębek – K. Berger, Warszawa – Gdańsk, 2002

Published
2012-06-15


Zalewski, D. (2012). Doctrine of contemptus mundi in Eucherius of Lyons. Vox Patrum, 57, 793–805. https://doi.org/10.31743/vp.4174

Dariusz Zalewski 
Wyższe Seminarium Duchowne w EłkuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)