Święty Efrem Syryjski, Hymn XXXI O wierze (Ephraem, Hymnus de fide XXXI)

Jan W. Żelazny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Efrem Syryjski, Hymnus de fide

Beck E., Das Bild vom Spiegel bei Ephräm, OCP 19 (1953) 5-24
Beck E., Die Theologie des heiligen Ephräm in seinen Hymnen über den Glauben, Studia Anselmiana 21, Roma 1949
Beck E., Ephräms Reden über den Glauben, ihr theo¬logischer Lehrgehalt und ihr geschichtlicher Rahmen, Studia Anselmiana 33, Roma 1953
Beck E., Ephräms Trinitätslehre im Bild von Sonne, Feuer, Licht und Wärme, Lovanii 1981
Beck E., Vorwort: Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de fide, CSCO 154 (Syr. 73) i 155 (Syr. 74), Louvain 1955
Biesen K. den, Simply and bold. Ephrem’s art of symbolic thought, Piscataway 2006
Brock S., The luminous eye: the spiritual vision of St. Ephrem, Roma 1985
Gadamer H. – Guy Deniau, Bild und Sprache: Über die Seinsvalenz des Bildes. Ästhetische und hermeneutische Folgerungen. GW (1, 139-176), w: H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, hrsg. G. Figal, Berlin 2007
Mansour T. Bou, La pensée symbolique de Saint Éphrem le Syrien, Kaslik 1988
Murray R., Symbols of Church and Kingdom: a study of early Christian Tradition, Lon¬don – New York 2004
Myszor W., Św. Efrem i jego poezja (Wstęp), PSP 11, Warszawa 1973, 6-26
Nowicki P., Przyczyn¬ki do składni w Memra św. Efrema, w: Polska syriologia w zarysie, red. J. Woźniak, Warszawa 2010, 145-183
Ortiz de Urbina I., Patrologia Syriaca, Romae 1965, 56-75
Ricoeur P., Parole et symbole, w: Le symbole, ed. J.E. Menard, Strasbourg 1975
Żelazny J.W., Język symbolu jako charakterystyczny wymiar teologii św. Efrema. Zarys problematyki, VoxP 30 (2010) t. 55

Published
2012-06-15


Żelazny, J. W. (2012). Święty Efrem Syryjski, Hymn XXXI O wierze (Ephraem, Hymnus de fide XXXI). Vox Patrum, 57, 887–893. https://doi.org/10.31743/vp.4180

Jan W. Żelazny 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>