Aristotle on old age

Roman Majeran

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

The article discusses Aristotle’s views of old age, which has usually been opposed to Plato’s high esteem thereof. The passage on which this opinion is based is Rhetorics II, 1389b 13 - 1390a 23 which highlights many defects of the ethical character regarded as typical of old age: meanness, mediocrity, diffidence, selfishness. However, this harsh judgment has to be attenuated by considering the context in which Aristotle’s discussion is placed, his objective was description of typical negative features of an audience consisting of old men rather than a balanced and objective discussion and judgment. Aristotle, nevertheless, thinks of the old age and youth as two negative extremes which he opposes to the positive ripeness and perfect balance of mature age. He tends to regard old men as unfit for responsible political tasks and reserves for them the rather symbolic religious functions. In biological terms, he stresses the fact that old age is the time of progressive decadence leading to increasing debility and death. Thus, unlike Plato, who thought of senility as the time of severing the links attaching the soul to the body favorable to the soul’s liberation, Aristotle’s philosophy provided him with no premises for any „praise of old age”.

Keywords:

Aristotle, old age

Aristoteles, De anima, tłum. P. Siwek: Arystoteles, O duszy, Biblioteka Klasyków Filozofii 96, Warszawa 1972
Aristoteles, De coelo, tłum. P. Siwek : Arystoteles, O niebie, Biblioteka Klasyków Filozofii 134, Warszawa 1980
Aristoteles, De generatione animalium
Aristoteles, De iuventute et senectute
Aristoteles, De respiratione
Aristoteles, Ethica Nicomachea, tłum. D. Gromska: Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Biblioteka Klasyków Filozofii 25, Warszawa 1956
Aristoteles, Historia animalium
Aristoteles, Meteorologica, tłum. A. Paciorek: Arystoteles, Meteorologika – O świecie, Biblioteka Klasyków Filozofii 144, Warszawa 1982
Aristoteles, Politica, tłum. L. Piotrowicz: Arystoteles, Polityka, Biblioteka Klasyków Filozofii 74, Warszawa 1964
Aristoteles, Rhetorica, tłum. H. Podbielski: Arystoteles, Retoryka – poetyka, Biblioteka Klasyków Filozofii 155, Warszawa 1988
Beauvoir S. de, La vieillesse, Paris 1970
Burckhardt J., Griechische Kulturgeschichte, Bd. 1, Darmstadt 1956
Cicero, Cato Maior de senectute
Demetrius, Fragmenta
Diogenes Laertius, Vitae philosophorum, tłum. I. Krońska – K. Lesniak: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 2004
Dyroff A., Die Peripatos über das Greisenalter, Paderborn 1939
Faltin J.A.A., Die Juncus-Fragmente bei Stobaeus, Freiburg 1910
Joannis Stobaei Anthologium, ed. C. Wachsmuth – O. Hense, IV, Berlin 1958
Kirk G.S., Old age and maturity in ancient Greece, „Eranos-Jahrbuch” 40 (1971) 123-158
Mimnernus, Frag. 1, w: Iambi et elegi Graeci, ed. M.L. West, vol. 2, Oxford 1972
Minois G., Historia starości od antyku do renesansu, tłum. K. Marczewska, I, Warszawa – Gdańsk 1995
Plato, Phaedo, tłum. W. Witwicki: Platon, Dialogi, t. 1, Kęty 1999
Plato, Respublica, tłum. W. Witwicki: Platon, Państwo – Prawa, Kęty 1999
Tammaro V., La commedia, w: Senectus. La vecchiaia nel mondo classico, ed. U. Mattoli, I, Bologna 1995
Theophrastus, Characteres, tłum. I. Dąmbska: Teofrast, Pisma filozoficzne – Charaktery, Biblioteka Klasyków Filozofii 71, Warszawa 1963
Tosi R., Il pensiero greco dai Presocratici al Peripato, w: Senectus. La vecchiaia nel mondo classico, ed. U. Mattoli, I, Bologna 1995

Published
2011-12-15


Majeran, R. (2011). Aristotle on old age. Vox Patrum, 56, 105–118. https://doi.org/10.31743/vp.4210

Roman Majeran 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)