The problem of the old age in the intertestamental literature

Mirosław S. Wróbel

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

In the present article the author describes the problem of an old age in the Jewish apo­calyptic literature and in the Qumran texts. Old persons are presented in these texts like sages and teachers. The education given by them for children and grandchildren is based on moral and religious values. They call to observe God’s commandments and to avoid all acts which are against God and other persons. The respect and authority of the old persons described in the texts of intertestamental literature can take in consideration the biblical sources. In the Old Testament the elders of Israel are described as judges who decide about all important aspects of the life in Jewish community.

Keywords:

intertestamental literature, old age

Apokalyptik und Qumran, ed. J. Frey – M. Becker, Padeborn 2007
Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1, cz. 1-2: Ewangelie apokryficz¬ne, Kraków 2003-2006; t. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, Kraków 2001
Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999
Becker J., Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der Testamente der Zwölf Patriarchen, Leiden 1970
Charlesworth J.H., The Old Testament Pseudepigrapha, t. 1-2, New York 1983
Collins J.J., Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, London 1997
Documentum Damascenum
Josephus Flavius, De bello Judaico
Liber Jubilaeorum
Martone C., La vecchiaia nel giudaismo intertestamentario, w: Senectus. La vecchiaia nell’antichità ebraica e cristiana, ed. U. Mattioli, t. 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007
Mébarki F. – Puech E., Les manuscripts de la Mer Morte, Paris 2002
Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994
Philo Judaeus, Quod omnis probus liber sit
Qumran. Pesher Psalmorum
Qumran. Regula Belli
Qumran. Regula Congregationis
Qumran. Volumen Templi
Rubinkiewicz R., Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987
Studies on the Testaments of the Twelve Patriarchs, ed. M. de Jonge, Leiden 1975
Testamentum XII patriarcharum, tłum. A. Paciorek, w: Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999

Published
2011-12-15


Wróbel, M. S. (2011). The problem of the old age in the intertestamental literature. Vox Patrum, 56, 241–247. https://doi.org/10.31743/vp.4218

Mirosław S. Wróbel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.