Ambrose in his letters on senility

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

The correspondence of St Ambrose, of which 91 letters survive, provides a picture of his pastoral and social activities. His letters were directed to people of differing ages and classes; in some of them one can find his views on ageing, its features and dangers and how the old should be cared for. The period of old age is, according to the Bishop of Milan, the period of becoming a perfect men. Ambrose considered that with advancing age man grows towards perfection and maturity in the human sense, but more importantly in the moral and religious sense. He taught that everyone must try to improve themselves gradually throughout life by conversion and repentance, achieving maturity and perfection by the time of death.

Keywords:

Ambrose, senility

Bambeck M., „Puer und puella senes” bei Ambrosius v. Mailand. Zur altchristlichen Vorgeschichte eines literarischen Topos, „Romanische Forschungen” 84/3 (1972) 297-313.

Bartelink G.J.M., „Fragilitas humana” chez Saint Ambroise, w: Ambrosius Episcopus. Atti del Congresso internazionale di studi Ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di Sant’Ambrosio alla cattedra episcopale (Milano, 2-7 dicembre 1974), ed. G. Lazzati, II, Milano 1976, 130-142.

Czuj J., Święty Ambroży w świetle swoich listów, Warszawa 1939.

Doenni G., Der alte Mensch in der Antike: ein Vergleich zwischen christlicher und paganer Welt anhand der Aussagen von Hieronymus, Augustinus, Ambrosius und Cicero, Bamberg 1996.

Lamirande E., Âges de l’homme et âges spirituels selon saint Ambroise. Le Commentaire du psaume 36, „Science et Esprit” 35 (1983) 211-222.

Lamirande E., Les ages de l’homme d’après Saint Ambroise de Milan (397), „Cahiers des Études Anciennes” 14 (1982)

Mamone G., La forma delle lettere di S. Ambrogio, „Didaskaleion” 2 (1924) 144-164.

Mamone G., Le epistole di S. Ambrogio, „Didaskaleion” 2 (1924) 3-143.

Mara M.G., Ambrogio di Milano, DPAC I 147-150.

Naumowicz J., Wstęp, w: Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, tłum. P. Nowak, t. 1, BOK 9, Kraków 1997.

Pałucki J., Nabywanie cnót w ambrozjańskim programie doskonalenia chrześcijańskiego, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1997.

Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996.

Quasten J., Patrology, IV, Westminster 1995.

Ramsey B., Ambrose, London – New York 1997.

Sullivan C.G., The character of St. Ambrose as revealed in his Letters, „Orpheus” 13 (1966) 27-49.

Trisoglio F., Sant’Ambrogio e la vecchiaia, w: Senectus. La vecchiaia nell’antichità, ed. U. Mattioli, t. 3: Ebraismo e cristanesimo, Bologna 2007.

Zelzer M., Plinius Christianus: Ambrosius als Epistolograph, StPatr 23 (1989) 203-208.

Zelzer M., Zur Komposition der Briefsammlung des hl. Ambrosius, StPatr 18/4 (1990).


Published
2011-12-15


Wysocki, M. (2011). Ambrose in his letters on senility. Vox Patrum, 56, 299–311. https://doi.org/10.31743/vp.4224

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>