Gregory of Nyssa: was old age created by God?

Marta Przyszychowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland


Abstract

Old age, which we consider to be a normal or even a natural stage of human life, seems to us inseparably bound with human condition. However, for Gregory of Nyssa old age, like youth, sexual reproduction, passions or pain, was a consequence of the first sin rather than a characteristic feature of human nature, which was created by God at the beginning. In man’s beginnings God performed three important acts. In the first act He created hu­man nature considered to be an entity, without separation into male or female. During the second stage of creation God – anticipating sin of the first man – created individual human beings with specific sex. The third act took place after the sin, when God gave people clothes made of animal skins, by which Gregory understands an animal aspect of human life, alien to human nature, and old age is an element of this aspect. Nevertheless, in our present condition clothes made of animal skins could be used for a good cause, so also old age could be a stage on the road to eternal life. Although God did not plan it for man, after the first sin it has become for us something normal and even natural.

Keywords:

Gregory of Nyssa, old age

Amaducci S. – Camellini J., I Padri Cappadoci: Basilio, Gregorio di Nissa, w: Senectus. La vec¬chiaia nell’antichità, ed. U. Mattioli, t. 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007, 335-428
Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, BOK 23, Kraków 2004
Canévet M., Nature du mal et économie du salut chez Grégoire de Nysse, RSR 56 (1968)
Daniélou J., L’être et le temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970
Daniélou J., Les tuniques de peau chez Grégoire de Nysse, w: Glaube, Geist, Geschichte. Festschrift für Ernst Benz, Leiden 1967
Grzegorz z Nyssy, De infantibus praemature abreptis, PG 46
Grzegorz z Nyssy, De mortuis, PG 46
Grzegorz z Nyssy, De opificio hominis, PG 44
Grzegorz z Nyssy, De oratione dominica hom., PG 44
Grzegorz z Nyssy, Dialogus de anima et resurrectione, PG 46
Grzegorz z Nyssy, In Basilium fratrem, PG 46
Grzegorz z Nyssy, In canticum canticorum hom. 6, PG 44
Grzegorz z Nyssy, In Ecclesiasten hom., PG 44
Grzegorz z Nyssy, In inscriptiones psalmorum, PG 44
Grzegorz z Nyssy, In sanctum Pascha, PG 46
Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica magna, PG 45
Grzegorz z Nyssy, Oratio consolatoria in Pulcheriam, PG 46
Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła, Tyniec 1995
Plato, Phaedo

Published
2011-12-15


Przyszychowska, M. (2011). Gregory of Nyssa: was old age created by God?. Vox Patrum, 56, 383–392. https://doi.org/10.31743/vp.4231

Marta Przyszychowska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)