Senectus / senex / senior in the works of Gregory the Great

Krzysztof Tyburowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland


Abstract

The issue of the old age – senectus arise in abundance in the writings of many ancient authors. First of all we can see it in the biographic works written both in biographies of Saints and in other works. In most cases the purpose of these works was the admiration of an exceptional person, whose the author sometimes was a disciple, and the education and sanctification of the Christian reader as well. Therefore the authors of ancient biographies used some known in antiquity forms for reaching their purpose. One of them was the fi­gure of old man (senex, senior), who was a synonym of wisdom and holiness. Gregory the Great writes relatively much, although not directly, about the education of man. Certainly the cause of such his attitude was the disastrous situation of Europe after the fall of the Roman Empire. Gregory wants to teach his reader the wisdom. The wisdom (which is a synonym of old age (senectus) is seen first of all in the lives of the old men (senes, seniores). This article is a presentation and analyse of above-mentioned problem on the basis of three latin terms: senectus, senex, senior used by Gregory the Great.

Keywords:

Gregory the Great, senectus

Grzegorz Wielki, Dialogi, PL 77
Grzegorz Wielki, Epistula, PL 77
Grzegorz Wielki, Expositio in I Regum, PL 79
Grzegorz Wielki, In Evangelia hom., PL 76
Grzegorz Wielki, Liber Antiphonarius, PL 78
Grzegorz Wielki, Moralia, PL 75
Grzegorz Wielki, Regula pastoralis, PL 77
Lumpe A., Exemplum, RACh VI, Stuttgart 1966
Neri V., Il tema della senectus nella storiografia pagana e cristiana della tarda antichità (da Costantino a Gregorio Magno), w: Senectus. La vecchiaia nel mondo classico, ed. U. Mattioli, t. 3: Ebraismo e cristianesimo, Roma 2007
Siniscalco P., Gregorio I, w: Patrologia, t. 4: Dal Concilio di Calcedonia (451) a Beda. I Padri latini, red. A. Di Berardino, Roma 1996
Tyburowski K., Bóg i diabeł i ich „formae” i „exempla” dla człowieka według Ambrozjastra, SSan 11 (2004) z. 3

Published
2011-12-15


Tyburowski, K. (2011). Senectus / senex / senior in the works of Gregory the Great. Vox Patrum, 56, 427–436. https://doi.org/10.31743/vp.4236

Krzysztof Tyburowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)