Christus ein Arzt und eine Arznei aus dem Himmel in den Homilien des heiligen Augustinus zum Evangelium und zum ersten Brief des Apostels Johannes

Grzegorz M. Baran

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

Bei der Analyse der in den Homilien des Heiligen Augustinus zum Evangelium und zum ersten Brief des Apostels Johannes enthaltenen Lehre (In Iohannis Evangelium tractatus und In Iohannis Epistolam ad Parthos tractatus) über seelische Krankeit des Menschen merken wir, dass der Verfasser der Homilien viel Aufmerksamkeit der Frage der seelischen Heilung des Menschen schenkt. In diesem Zusammenhang belehrt Bischoff von Hippo seine Leser, dass Mosegesetz außerstande war, dem von seelischer Krankheit oder von Sünde betroffenen Meschen die Heilung zu bringen. Derjenige, der die Heilung der Seelenkrankheit dem Meschen brachte, ist Jesus Christus, bezeichnet von Augustinus als ein Arzt (medicus) und ein Medikament (medicamentum, medicina de coelo veniens). Wie Augustinus belehrt, wurde die Heilung des Menschen von Seelenkrankheit dank der Fleischwerung Jesus Christus – Wort Gottes und Seinem erlösenden Leiden und Tod möglich. Der Raum der aktuellen Handlung von Jesus als Göttlicher Arzt sind demgegenüber Sakramente, dank denen der Mensch die Gnade der Befreiung von Sünden bekommen kann, das heißt die Heilung von Seelenkrankheit. Die Gesundheit in vollem Umfang, deren Quelle Jesus – „Göttlicher Arzt” und „Arznei aus Himmel” ist, erreicht der Mensch erst nach Auferstehung des Körpers am Ende der Zeiten. Sein irdisches Leben, in dem die Heilung der Seele durch die mit Glauben angenommenen Sakramente zu realisieren beginnt, ist demnach – wie es Augustinus bezeichnet – „heilige Sehnsucht” nach entgültigem Ziel. Die Fülle der Gesundheit wird sowohl Seelle als auch Körper betreffen.

Keywords:

Arzt, Arznei, Augustinus

Augustinus, In Joannis Epistolam ad Parthos tractatus, PL 35, tłum. Commentaire de la première Épître de S. Jean. Texte, introduction, traduction et notes P. Agaësse, SCh 75, Paris 1961
Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus, ed. R. Willems, CCL 36, Turnholti 1954, tłum. Commento al Vangelo e alla Prima Epistola di San Giovanni, introd. A. Vita, trad. e note E. Gandolfo, NBA 24/1-2, Roma 1968
Baran G.M., Motyw choroby w homiliach św. Augustyna do Ewangelii i Pierwszego Listu Jana Apostoła, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 541-561
Baran G.M., Motyw „synostwa Bożego” w homiliach świętego Augustyna do Ewangelii oraz Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, Tarnów 2010
Baran G.M., Uzdrowienia dokonane przez Jezusa – Boskiego lekarza w świetle Augustynowych homilii do Ewangelii Jana Apostoła, TST 29 (2010) nr 1
Eborowicz W., Św. Augustyn doktor łaski, AK 71 (1979) t. 92, nr 420
Eckmann A., Dobroć i piekno ludzkiego ciała w pismach świętego Augustyna, w: A. Eckmann, Symbol Apostolski w pismach świętego Augustyna, Lublin 1999
Eckmann A., Incarnatio Christie w pismach św. Augustyna. Istota i cel, VoxP 20 (2000) t. 38-39, 237-445
Eckmann A., Pismo Święte w życiu i nauczaniu Ojców Kościoła, AK 71 (1979) t. 92, nr 421
Eckmann A., Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003
Edling J., Cielesnoduchowa struktura człowieka w swym wymiarze historyczno-rewelatywnym wg św. Augustyna, PreChr 8 (1999)
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska – P. Pachciarek – R. Turzyński, Warszawa 1990
Jędrychowski M., Poznać Boga i człowieka, Poznań 2007
Kostecki R., Nauka św. Augustyna o łasce, w: R. Kostecki, Tajemnica życia nadprzyrodzonego: zagadnienie łaski uświęcającej, Warszawa 1975, 525-545
Kowalczyk S., Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Lublin 2007
Paciorek A., Św. Augustyn egzegeta, TST 12 (1993)
Pieszczoch S., Charakterystyka chrystologii św. Augustyna, VoxP 8 (1988) t. 14
Słownik łacińsko-polski, t. 1-2, red. J. Korpanty, Warszawa 2001-2003
Słownik łacińsko-polski, t. 5, red. M. Plezia, Warszawa 1998-1999

Published
2010-07-15


Baran, G. M. (2010). Christus ein Arzt und eine Arznei aus dem Himmel in den Homilien des heiligen Augustinus zum Evangelium und zum ersten Brief des Apostels Johannes. Vox Patrum, 55, 43–62. https://doi.org/10.31743/vp.4324

Grzegorz M. Baran 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)