Kirche gegen Idolatrie in Acta Synodalia in Jahren 50-381

Michał Kieling

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstract

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit dem Thema: Kirche gegen Idolatrie in Acta synodalia in Jahren 50-308. Das Verhältnis der antiken Kirche zum Heidentum wurde schon oft in verschiedenen Publikationen untersucht. Im Rahmen dieses Artikels analisiert der Verfasser die Quellentexte in Hinsicht auf die Problematik der Idolatrie und Apostasie. Es handelt sich um folgende Synoden, welche die Thematik erörtert haben; die Synoden in Karthago in Jahren 251-244, Synode in Cyrta 305, Elwira 306, Ankyra 314 und Arles 314. Die heidnische Religion war eine große Gefahr für die Kirche der ersten Jahrhunderten. Die Auseinandersetzung mit Idolatrie war ein langer Prozess. Die Acta synodalia zeigen, daß die Versammlungen der Bischöfe mit den Abfällen vom Glauben in der Zeit der Christenverfolgungen sich beschäftigt haben. Es waren Vertreter der Hierarchie sowie Laien, welche in der Verfolgungszeit in verschiedenen Formen im heidnischen Kult teilgenommen haben. Die Synoden widerspiegeln strenge Bußpraxis in Bezug auf die Apostaten und zeigen eine Möglichkeit einer Rückkehr in die Gemeinschaft der Kirche.

Keywords:

Idolatrie, Acta Synodalia

Augustinus, Contra Cresconium donatistam, CSEL 52
Baron A. – Pietras H., Opracowanie – komentarz, ŹMT 37
Berardino A. Di, Libellus, NDPAC II 2814-2816
Canones synodi Arelatensis, CCL 148
Cyprianus, Epistulae, CCL 3B
Epistula synodi Arelatensis ad Silvestrum papam, Mansi II 463-478
Jedin H., Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 1, Freiburg – Basel – Wien 1999
Kumor B., Historia Kościoła, t. 1, Lublin 2001
Longosz S., Libellus – libelli, EK X 939-943
Meigne M., Concile ou collection d’Elvire, RHE 70 (1975) 361-381
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000
Reichard E., Die Canones der Synode von Elvira. Einleitung und Kommentar, Darmstadt 1990
Starowieyski M. – Rola M., Synod w Elwirze. Wstęp – przekład, WST 3 (1985-1990) 183-205
Synody i Kolekcje Praw, t. 1: Dokumenty synodów (Acta synodalia) od 50 do 381 roku, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006
Szczur P., Lapsi, EK X 495-496
Vogt H.J., Lapsi, NDPAC II 2737-2739

Published
2010-07-15


Kieling, M. (2010). Kirche gegen Idolatrie in Acta Synodalia in Jahren 50-381. Vox Patrum, 55, 275–292. https://doi.org/10.31743/vp.4339

Michał Kieling 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)