Canones eusebiani w Biblii Płockiej z XII wiekuAbstrakt

The article present the famous canons of Eusebius transmitted in medival version of the Bible of Plock (Poland). The Author hopes that publication of it will help scholars to develope a comparative studies between different manuscripts of medival Europe in order to conclude if there were one or more its versions in Middle Ages. Canons in so called “Bible of Plock” are slightly different from the version we can find in the internet (www.tertulian.org/fathers/eusebius_canon_ tables_01.html) but these differences are caused rather by a copist’s errors and don’t prove at all that in medival Poland or Europe there were in use a different canon versions. We need further comparative studies in this aerea and only afther these there will be possible to draw final conclusions.


Słowa kluczowe

Canones eusebiani; Biblia Płocka

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Misiarczyk, L. (2018). Canones eusebiani w Biblii Płockiej z XII wieku. Vox Patrum, 55, 421-441. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4347

Leszek Misiarczyk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora