„Garments of skins”: punishment or rescue? The patristic interpretation of Gen 3:21

Józef Naumowicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

In giving different allegorical meanings to the „garments of skins” (Gen 3:21) given to man after the Fall (mortality, corporeality, carnal mentality, animality, passions), the patristic authors tried not only to describe the effects of the sin of the first people, but also and above all to show what God did to ensure that the consequences of the Fall did not last forever and that a return to paradise might be possible. What most interested them was the meaning of these garments in the history of salvation. So Irenaeus of Lyon formed the concept of these garments as an antidote or medicine for sin, a concept developed later by the Cappadocian fathers. Gregory of Nyssa emphasized the fact that they permitted the preservation of man’s freedom and other characteristics of his having been formed in the image of God (rationality). In short, they were given in order to open a road for man to God, to make possible a return to paradise. Even if they signify the effects of the fall of man, which effects can be held to be burdensome and trying, they are not an expression of the Creator’s anger and punishment, but rather deliverance for man and a chance of salvation. They can at most be considered as „a divine way of punishing”, which is ultimately „a manifestation of mercy” (Gregory of Nazianzen).

Keywords:

Gen 3:21, garments of skins

Beatrice P.F., Le tuniche di pelle: Antiche letture di Gen. 3, 21, w: La tradizione dell’Enkrateia. Motivazioni ontologiche e protologiche (Atti del Colloquio Internazionale, Milano, 20-23 aprile 1982), ed. U. Bianchi, Roma 1985, 433-482
Clemens Alexandrinus, Excerpta e Theodoto
Clemens Alexandrinus, Stromata, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Kobierce, t. 1, Warszawa 1994
Crozuel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1996
Daniélou J., L’être et le temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970
Daniélou J., Les tuniques de peau chez Grégoire de Nysse, w: Glaube, Geist, Geschichte. Festschrift für Ernst Benz zum 60. Geburtstage, hrsg. G. Müller – W. Zeller, Leiden 1967, 355-367
Didymus, In Genesin, ed. P. Nautin, SCh 233, Paris 1976
Epifaniusz, Panarion
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 36, tłum. w: Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967
Gregorius Nyssenus, De mortuis non esse dolendum, PG 46
Gregorius Nyssenus, Dialogus de anima et resurrectione, PG 46
Gregorius Nyssenus, Oratio catechetica magna, PG 45
Gregorius Nyssenus, Oratio funebris in Meletium episcopum, PG 46
Hippolytus, In Genesim
Ireneusz, Adversus haereses, SCh 211
Ireneusz, Demonstratio apostolicae praedicationis, SCh 406
Mateo-Seco L.F., Tunics of hide, w: The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, ed. L.F. Mateo-Seco – G. Maspero, Leiden – Boston 2010
Mejzner M., Ludzkie ciało i nieśmiertelność. Wybrane przykłady z argumentacji Metodego z Olimpu „O zmartwychwstaniu” (De resurrectione II 19-25), VoxP 28 (2008) t. 52/1, 635-646
Methodius, De resurrectione
Naumowicz J., Cztery przyjścia Pana, Poznań 2007
Noce C., Vestis varia. L’immagine della veste nell’opera di Origene, SEA 79, Roma 2002
Philo Alexandrinus, Quaestiones et solutiones in Genesim (e versione armeniaca), ed. Ch. Mercier, Les Oeuvres de Philon d’Alexandrie 34A, Paris 1979
Origenes, In Leviticum hom., SCh 286
Pepin J., Saint Augustin et le symbolisme néoplatonicien de la vêture, w: Augustinus Magister, t. 1, Paris 1954
Photius, Bibliotheca, PG 103, tłum. O. Jurewicz, Focjusz, Biblioteka, t. 3, Warszawa 1994
Przyszychowska M., Nauka o łasce w pismach św. Grzegorza z Nyssy, Kraków 2010
Simonetti M., Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana di Genesi 2, 7 e 3, 21, „Aevum” 36 (1962) 370-381
Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010
Tertullianus, Adversus Marcionem, CCL 1, tłum. S. Ryznar, Tertulian, Przeciw Marcjonowi, PSP 58
Tertullianus, Adversus Valentinianos
Theodoretus, Quaestiones in Genesim, PG 80

Published
2010-07-15


Naumowicz, J. (2010). „Garments of skins”: punishment or rescue? The patristic interpretation of Gen 3:21. Vox Patrum, 55, 463–475. https://doi.org/10.31743/vp.4350

Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>