Les objectifs du mariage chretien chez Jean Chrysostome

Piotr Szczur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

Soulignant les objectifs essentiels du mariage, Jean Chrysostome accentue plus spécifiquement ses valeurs spirituelles. Comme un être créé à l’image de Dieu (Genèse 1, 27), l’homme devrait aspirer à s’assimiler à son Créateur par une vie sainte. La sexualité de l’homme, et plus précisément le désir, est un des obsta­cles les plus difficiles sur la route vers la sainteté. Pour cette raison, le prédicateur d’Antioche considère le mariage surtout comme un « médicament » contre le désir, un remède qui arrange la vie en pureté et l’entourage convenable à acquérir les vertus chrétiennes. Notre auteur met ensuite l’accent sur l’aspect pratique de l’institution du mariage, en soulignant de tels objectifs comme : le fait de mettre au monde les enfants, grâce auquel les époux peuvent se réjouir de la prolongation de leur existence et garantir la durée du genre humain ; l’aide mutuelle qui se rap­porte à tous les aspects de la vie humaine et grâce à laquelle les époux s’entraident dans la réalisation des objectifs communs (surtout dans la route vers la sainteté) ; et l’union des époux qui apparaît dans la stabilité et invulnérabilité du mariage dans lequel un homme et une femme deviennent « une seule chair » (cf. Matthieu 19, 5 ; Marc 10, 8).

Keywords:

Jean Chrysostome, mariage

Antologia patrystyczna, Kraków 1965
Aristoteles, Politica, tłum. L. Piotrowicz, w: Arystoteles, Polityka, Wrocław 2005
Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Antiochum, tłum. S. Kalinkowski, ŹMT 49
Bober A, Rodzina kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9
Clemens Alexandrinus, Stromata
Constitutiones Apostolorum
Dattrino L., Il matrimonio nel pensiero di San Giovanni Crisostomo, Roma 2002
Dionysius Alexandrinus, Epistula ad Basylidem, tłum. S. Kalinkowski, ŹMT 49, Kraków 2009
Dmitruk M., Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostoma, VoxP 21 (2001) t. 40-41
Epictetus, Dissertationes
Gaudemet J., L’Église dans l’Empire Romain (IVe-Ve siècles), Paris 1958
Gorce D., Mariage et perfection chrétienne d’après S. Jean Chrysostome, „Études Carmélitaines” 21 (1936)
Greer R.A., Broken Lights and Mended Lives: Theology and Common Life in the Early Church, University Park 1986
Guy J.C. – Refoulé F., Chrétiennes des premiers temps, Paris 1965
Hieronymus, Adversus Jovinianum
Joannes Chrysostomus, Ad Stagirium a daemone vexatum, PG 47
Joannes Chrysostomus, Ad Theodorum lapsum, PG 47
Joannes Chrysostomus, Adversus Judaeos, PG 48
Joannes Chrysostomus, Adversus oppugnatores vitae monasticae, PG 47
Joannes Chrysostomus, Catecheses ad illuminandos, PG 49, tłum. W. Kania, w: Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, oprac. M. Starowieyski, Lublin 1994
Joannes Chrysostomus, De Anna sermo, PG 54
Joannes Chrysostomus, De decem millium talentorum debitore, PG 51
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188, Paris 1972
Joannes Chrysostomus, De Lazaro, PG 48
Joannes Chrysostomus, De sacerdotio, ed. A.M. Malingrey, SCh 272, Paris 1980
Joannes Chrysostomus, De vir¬ginitate, ed. H. Musurillo, SCh 125, Paris 1966
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In epistulam II ad Thessalonicenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Ephesios hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Romanos hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Titum hom., PG 62, tłum. T. Sinko, Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie św. Pawła i na List do Filemona, Kraków 1949
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 53
Joannes Chrysostomus, In Genesim sermo, PG 54
Joannes Chrysostomus, In illud: „Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud: „Vidi Dominum” hom., ed. J. Dumortier, SCh 277, Paris 1981
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 58
Joannes Chrysostomus, Non esse desperandum, PG 51
Joannes Chrysostomus, Quales ducendae sint uxores, PG 51
Krupp R.A., Shepherding the Flock of God. The Pastoral Theology of John Chrysostom, New York 1991
Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961
Liddell H.G. – Scott R., Greek-English Lexicon, Oxford 1958
Longosz S., Antykoncepcja i aborcja w ocenie św. Jana Chryzostoma, RT 54 (2007) z. 10
Longosz S., Rodzina wczesnochrześcijańska kościołem domowym, RT 51 (2004) z. 10
Militello C., Donna e Chiesa. La testimonianza di Giovanni Crisostomo, Palermo 1985
Młotek A., Nierozerwalność małżeństwa w nauczaniu Ojców Kościoła, CS 10 (1978)
Moulard A., Saint Jean Chrysostome, le défenseur du mariage et l’apôtre de la vir¬ginité, Paris 1923
Natali A., Mariages chrétiens à Antioche au IVe siècle, w: Sociabilité, Pouvoirs et Société. Actes du Colloque (Rouen, 24/26 Novembre 1983), ed. F. Thelamon, Rouen 1987
Naumowicz J., Jan Chryzostom – życie i działalność, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2000
Nehring P., Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo?, Toruń 2005
Philostratus, Vita Apolonii
Plato, Leges
Plotinus, Enneadae
Rentinck P., La cura pastorale in Antiochia nel IV secolo, Roma 1970
Saller R.P., Men’s age at marriage and its consequences in the Roman Family, CPh 82 (1987) 21-34
Schofield M., The Stoic idea of the city, Cambridge 1991
Sextus Pythagoreus, Sententiae
Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, III, Warszawa 1962
Stobaeus, Anthologium
Timotheus Alexandrinus, Responsiones
Vandenberghe B.H., Saint Jean Chrysostome et la Parole de Dieu, Paris 1961

Published
2009-12-15


Szczur, P. (2009). Les objectifs du mariage chretien chez Jean Chrysostome. Vox Patrum, 53, 95–111. https://doi.org/10.31743/vp.4457

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.