Marriage as holy and sacramental in John Chrysostom’s thought

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

John Chrysostom, bishop of Constantinople, in his works as one of the first Church Fathers, spoke a lot about marriage. First of all, Christian matrimony, according to his teaching, was the unity of the bodies from whom the commu­nion of two person – man and woman – follows. The unity and uniqueness were the essential features of the matrimony. Only true love, which comes from God, can build true unity of husband and wife. That’s why Chrysostom calls matri­mony „sacrament (mysterion) of love”. Greek word „mysterion” has in John Chrystosom’s works two meanings: mystery of marriage and mysterious activity of God. Because Holy God is the creator of matrimony it can be called holy and sacred.

Keywords:

John Chrysostom, marriage

Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznań 2008.

Bober A., Rodzina kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, "Vox Patrum" 8-9 (1985) 193-199.

Bourgeois H., Świadectwo dawnego Kościoła: ekonomia sakramentalna, w: Historia dogmatów, t. 3: Znaki zbawienia, red. H Bourgeois – B. Sesboüé – P. Tihon, tłum. P. Rak, Kraków 2001.

Burke C., La sacramentalidad del matrimonio. Reflexiones teológicas, RET 53 (1993) 43-67.

Cyrillus Alexandrinus, Epistula, PG 77

Dattrino L., Il matrimonio nel pensiero di Giovanni Crisostomo, Roma 2002

Drączkowski F., Świętość małżeństwa i rodziny według Klemensa Aleksandryjskiego, "Vox Patrum" 8-9 (1985) 95-126

Eckmann A., Starożytna rodzina grecka i rzymska, "Vox Patrum" 8-9 (1985) 29-50.

González Blanco A., Sexualidad y matrimonio en San Juan Crisóstomo, „Scriptorium Victoriense” 25 (1978) 42-66

Gorce D., Mariage et perfection chrétienne d’après S. Jean Chrysostome, „Études Carmélitaines” 21 (1936) 245-284

Joyce G.H., Christian Marriage: an historical and doctrinal study, London 1948

Kania W., Pierwsza katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, "Vox Patrum" 8-9 (1985) 215-222.

Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001.

Koch G., Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, tłum. W. Szymona, Kraków 1999.

Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, red. J. Naumowicz, BOK 19, Kraków 2002.

Liddell H.G. – Scott R., A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.

Longosz S., Rodzina wczesnochrześcijańska kościołem domowym, RT 51 (2004) z. 10

Rordorf W., Marriage in the New Testament and in the Early Church, JEH 20 (1969) 193-210.

Scaglione C., Ideale coniugale e familiare in san Giovanni Crisostomo, w: Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, red. R. Cantalamessa, Milano 1976.

Stevenson K., Nuptial Blessing: a study of Christian Marriage, New York 1985.

Špidlik T., Il matrimonio, sacramento di unità, nel pensiero di Crisostomo, „Augustinianum” 19 (1977).

Tsouros K., La dottrina sul matrimonio in San Giovanni Crisostomo, „Asprenas” 21 (1974).

Uciecha A., Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym o wychowaniu dzieci Jana Chryzostoma, ŚSHT 19-20 (1986/1987)

Włodarczyk S., Człowiek obrazem Boga według Jana Chryzostoma, RBL 43 (1990) 121-127

Wójtowicz H., Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, "Vox Patrum" 8-9 (1985) 201-214.

Zincone S., Essere simili a Dio: l’esegesi crisostomiana di Mt 5:45, StPatr 18 (1986) 353-358.


Published
2009-12-15


Wysocki, M. (2009). Marriage as holy and sacramental in John Chrysostom’s thought. Vox Patrum, 53, 145–157. https://doi.org/10.31743/vp.4461

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.