Pater familias et son role d’après Jean Chrysostome

Bogdan Czyżewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland


Abstract

Dans le présent article nous souhaiterions présenter le rôle du père à l’ap­pui de l’enseignement de Saint Jean Chrysostome. L’évêque de Constantinople se consentre particulièrement sur le sujet des tâches principales du père au sein de la famille. Pater familias occupe d’après le Saint Jean un rôle principal dans l’éducation. D’après Jean Chrysostome l’éducation reste entièrement dans les compéten­ces du père. L’évêque souligne en particulier l’importance de l’éducation des en­fants. Le père est leur maître et il prend la responsabilité pour l’avenir des enfants. C’est le père même qui doit préparer l’âme de l’enfant pour que ce dernier puisse accuillir le Dieu. D’après le Saint Jean Chrysostome, pater familias est également responsable de former chez l’enfant des certaines vertus chrétiennes de bases, telles que : courage, sagesse et pureté. Le rôle le plus important dans le processus de l’éducation repose sur l’obligation de présenter un bon exemple aux yeux des enfants. Cette obligation reste dans les compétences du père, celle de la mère ainsi que celle de tous ce qui participent dans l’éducation de l’esprit et de coeurs enfantins.

Keywords:

Jean Chrysostome, pater familias

Bober A., Rodzina Kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 193-200
Czuj J., Poglądy wychowawcze św. Jana Chryzostoma, „Przegląd Katechetyczny” 31 (1948)
Domagalski Z., Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej w poglą¬dach św. Jana Chryzostoma, Lublin 1972
Joannes Chrysostomus, Ad Stagirium, PG 47
Joannes Chrysostomus, Adversus oppugnatores vitae monasticae, PG 47
Joannes Chrysostomus, De Anna sermo, PG 54
Joannes Chrysostomus, De educandis liberis, SCh 188
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188, Paris 1972
Joannes Chrysostomus, In epistolam ad Colossenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistolam ad Ephesios hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Epistolam I ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In epistolam I ad Thessalonicenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistolam I ad Timotheum hom., PG 62, tłum. W. Kania: Św. Jan Złotousty – Poemat wychowawczy, GT 11, Tarnów 1991
Joannes Chrysostomus, In Genesin hom., PG 54
Joannes Chrysostomus, In illud: „Vidua eligatur”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 58
Jurewicz O. – Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwo¬wym, Warszawa 1973
Kaczyński R., Das Wort Gottes in Liturgie und Alltag der Gemeinden des Johannes Chrysostomus, Freiburg 1974
Kania W., Pierwsza katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 215-222
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001
Kołaczkowski J., Rodzina jako środowisko wychowawcze w starożytnej Grecji i Rzymie, SG 12 (1998) 179-187
Kołosowski T., Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, „Seminare” 17 (2001) 405-420
Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, BOK 19, Kraków 2002
Longosz S., Widowiska teatral¬ne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, w: Chrześcijanie a życie pu¬bliczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, red. J. Śrutwa, Lublin 1988, 135-198
Marrou H., Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969
Młotek A., Obowiązki wychowawcze rodziców według Ojców Kościoła, „Katecheta” 19 (1975)
Stanula E., Rodzina kształtująca system wartości w ujęciu św. Jana Chryzostoma, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX. Materiały z konferencji (czerwiec 1993 r.), Bydgoszcz 1994, 81-94
Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2002
Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie i na list do Filemona, Kraków 1947
Świadkowie naszej Tradycji. Pisma Ojców Kościoła, red. J. Królikowski, Tarnów 2000
Uciecha A., Rola ojca w proce¬sie wychowania domowego na podstawie traktatu św. Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci”, w: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność-średniowiecze, red. J. Jundziłł – D. Żołądź- Strzelczyk, t. 1, Bydgoszcz 2002, 205-218

Published
2009-12-15


Czyżewski, B. (2009). Pater familias et son role d’après Jean Chrysostome. Vox Patrum, 53, 205–221. https://doi.org/10.31743/vp.4465

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.