The place senior people in the educational process of the young people according John Chrysostom

Tadeusz Kołosowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland


Abstract

From the analysis of chosen writings of St. John Chrysostom results that the Author as pastor and the moralist observes critically the attitude of many repre­sentatives of the older generation. At these people the external grey hair is not matched by the internal grey, this means the ripe old age and the increasing vi­tal experience develops at them the power of the faith and beautiful and worthy Christian manner of life. Such people in vain await esteem from the younger gen­eration. Older people can gain esteem at young people, if live in the manner mor­ally beautiful. Then they can transfer the young people their own experience and be for them the good example.

Keywords:

John Chrysostom, young people, senior people

Amerise M., Girolamo e la senectus, Roma 2008
Druet F.X., Images et visages de la mort chez Jean Chrysostome, Namur 1990
Falkner T.M., Old Age in Greek and Latin literatu¬re, New York 1989
Gnilka C., Alterversorgung, RACh Supl. I 266-289
Gnilka C., Greisenalter, RACh XII 995-1094
Jan Chryzostom, Adversus oppugnatores vitae monasticae, PG 47
Jan Chryzostom, De Anna sermo, PG 54
Jan Chryzostom, De liberorum educatione, SCh 188
Jan Chryzostom, De statuis hom., PG 49
Jan Chryzostom, Epistula, PG 52
Jan Chryzostom, In Acta Apostolorum hom., PG 60
Jan Chryzostom, In epistulam ad Hebraeos hom., PG 63
Jan Chryzostom, In epistolam ad Titum hom., PG 62
Jan Chryzostom, In epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Jan Chryzostom, In epistolam I ad Thessalonicenses hom., PG 62
Jan Chryzostom, In Genesin hom., PG 53
Jan Chryzostom, In illud: „Hoc scitote quod in novissimis diebus”, PG 56
Jan Chryzostom, In Joannem hom., PG 59
Kołosowski T., Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, „Seminare” 17 (2001)
Mattioli U., Giovanni Crisostomo, w: Senectus. La vecchiaia nell’antichità ebraica e cristiana, a cura di U. Mattioli con la collaborazione di A. Cacciari e V. Neri, vol. III: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007, 429-447
Minois G., Historia starości od antyku do Renesansu, tłum. K. Marczewska, Warszawa 1995
Suder W., Geras. Old Age in Greco-Roman Antiquity. Classified Bibliography, Wrocław 1991

Published
2009-12-15


Kołosowski, T. (2009). The place senior people in the educational process of the young people according John Chrysostom. Vox Patrum, 53, 271–279. https://doi.org/10.31743/vp.4471

Tadeusz Kołosowski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.