The Greek terminology on the upbringing of children in John Chrysostom's writings

Ewa Osek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

This paper is the study of the Greek terms using by John Chrysostom on rea­ring, upbringing, training and teaching of children. The analyse of these terms and their use in all the John Chrysostom's writings shows as strong influence of the Atttic writers' vocabulary (especiallty Platoʼs), even in his commentaries on the Scriptural verses, as of the early Christian litera­ture (New Testament, Clement of Alexandria, Gregory of Nyssa).

Keywords:

John Chrysostom, upbringing

Alexander Aphrodisiensis, De anima
Alexander Aphrodisiensis, In Metaphisicam
Aristophanes, Ranae
Arndt W.F. – Gingrich F.W., A Greek English Lexicon of the New Testament and other early Christian Literature, Chicago 1952
Chantraine P., Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Histoire des mots, II, Paris 1984
Clemens Alexandrinus, Fragmenta, CCS 17
Clemens Alexandrinus, Paedagogus
Clemens Alexandrinus, Stromata, GCS 17
Epictetus, Dissertationes ab Arriano digestae
Gregorius Nyssenus, De opificio hominis
Gregorius Nyssenus, De vita Moysis
Gregorius Nyssenus, Oratio in diem natalem Christi, PG 46
Gregorius Thaumaturgus, In Origenem oratio panegyrica
Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 2002
Joannes Chrysostomus, Ad populum Antiochenum hom., PG 49
Joannes Chrysostomus, Ad Theodorum lapsum, SCh 117
Joannes Chrysostomus, Ad Stagirium a daemone vexatum, PG 47
Joannes Chrysostomus, Adversus Judaeos hom., PG 48
Joannes Chrysostomus, Adversus oppugnatores vitae monasticae I-III, PG 47
Joannes Chrysostomus, Catecheses ad illuminandos, PG 49
Joannes Chrysostomus, Commentarius in Job, ed. H. Sorlin, SCh 346
Joannes Chrysostomus, Contra eos qui subintroductas habent virgines, ed. J. Dumortier: S. Jean Chrysostome, Les cohabitations suspectes, Paris 1955
Joannes Chrysostomus, De angusta porta et in orationem dominicam, PG 51
Joannes Chrysostomus, De Anna hom., PG 54
Joannes Chrysostomus, De Anna. Sermones, PG 54
Joannes Chrysostomus, De Babyla contra Julianum et gentiles, ed. M. Schatkin, SCh 362
Joannes Chrysostomus, De Christi precibus, PG 48
Joannes Chrysostomus, De consubstantiali, PG 48
Joannes Chrysostomus, De Davide et Saule hom., PG 54
Joannes Chrysostomus, De diabolo tentatore, PG 49
Joannes Chrysostomus, De educandis liberis, SCh 188
Joannes Chrysostomus, De fato et providentia, PG 50
Joannes Chrysostomus, De futurae vitae deliciis, PG 51
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis (= De educandis liberis), ed. A.M. Malingrey, SCh 188, Paris 1972
Joannes Chrysostomus, De Lazaro hom., PG 48
Joannes Chrysostomus, De laudibus sancti Pauli apostoli, SCh 300
Joannes Chrysostomus, De muta¬tione nominum hom., PG 51
Joannes Chrysostomus, De paenitentia hom., PG, 49
Joannes Chrysostomus, De prophetiarum obscuritate hom., PG 56,
Joannes Chrysostomus, De providentia, SCh 79
Joannes Chrysostomus, De sacerdotio, SCh 272
Joannes Chrysostomus, De sanctis Bernice et Prosdoce, PG 50
Joannes Chrysostomus, De terrae motu, PG 50
Joannes Chrysostomus, De virginitate, SCh 125
Joannes Chrysostomus, Epistula, PG 52
Joannes Chrysostomus, Epistulae ad Olympiadem, SCh 13bis
Joannes Chrysostomus, Expositiones in Ps., PG 55
Joannes Chrysostomus, Fragmenta in Job, PG 64
Joannes Chrysostomus, Fragmenta in Proverbia, PG 64
Joannes Chrysostomus, Homilia habita postquam presbyter Gothus concionatus fuerat, PG 63
Joannes Chrysostomus, In Acta apostolorum hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Thessalonicenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Timotheum hom. 9, 1-2, PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam II ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In epistulam II ad Thessalonicenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam II ad Timotheum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Colossenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Ephesios hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Galatas hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Hebraeos hom., PG 63
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Philemonem. Proemium, PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Philippenses hom.
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Titum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Genesim hom., PG 54
Joannes Chrysostomus, In illud: „Apparuit gratia dei omnibus hominibus”, ed. A. Wenger, REB 29 (1971)
Joannes Chrysostomus, In illud: „Habentes eundem spiritum”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud: „Hoc scitote quod in novissimis diebus”, PG 56
Joannes Chrysostomus, In illud: „Pater, si possibile est, transeat”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud: „Vidua eligatur”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud: „Salutate Priscillam et Aquilam” hom., PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud: „Utinam sustineretis modicum”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In illud Isaiae: „Ego Dominus Deus feci lumen”, PG 56
Joannes Chrysostomus, In Isaiam hom., SCh 304
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 58
Joannes Chrysostomus, In sanctum Ignatium martyrem, PG 50
Joannes Chrysostomus, Non esse ad gratiam concionandum, PG 50
Joannes Chrysostomus, Peccata fratrum non evulganda, PG 51
Joannes Chrysostomus, Quales ducendae sint uxores, PG 51
Joannes Chrysostomus, Sermo cum iret in exsilium, PG 52
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001
Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961
Libanius, Oratio, tłum. L. Małunowicz: Libanios, Wybór mów, BN II 85, Wrocław 1953
Lieddell H.G. – Scott R., A Greek- English Lexicon, Oxford 1996
Lucianus, Timon
Lust J. – Eynikel E. – Hauspie K., A Greek English Lexicon of the Septuagint, Stuttgart 2003
Narecki K., Słownik terminów Arystotelesowych, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, VII, Warszawa 1994
Origenes, De principiis, PG 11
Philo Alexandrinus, De congressu eruditionis gratia
Philostratus, Vitae sophistarum, tłum. M. Szarmach: Flawiusz Filostraos, Żywoty sofistów, Toruń 2008
Plato, Adversus Judaeos hom., PG 48
Plato, Apologia Socratis
Plato, Laches
Plato, Leges
Plato, Lysis
Plato, Protagoras
Plato, Respublica
Plato, Sophista
Plato, Theaetetus
Plato, Timaeus
Popowski R., Wielki słownik grecko-polski, Warszawa 1995
Popowski R., Wprowadzenie, w: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne, tłum. R. Popowski – M. Wojciechowski, Warszawa 1995
Porphyrius, Vita Pythagorae
Pseudo-Chryzostom, In Psalmum, PG 55
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii. Na podstawie nauczania homiletycznego św. Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie św. Pawła, Kraków 1949
Theophrastus, De causis plantarum
Theophrastus, De pietate
Wasilewski M., Paideutyka Protagorasa i Platona, Poznań 2007
Xenophon, Memorabilia Socratis
Young N.H., Paidagogos. The social setting of a Pauline metaphor, NT 29 (1987) 150-176

Published
2009-12-15


Osek, E. (2009). The Greek terminology on the upbringing of children in John Chrysostom’s writings. Vox Patrum, 53, 337–391. https://doi.org/10.31743/vp.4475

Ewa Osek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.