Die Abhandlung "De inani gloria et de educandis liberis" von Iohannes Chrysostomus und seine Relationen zur Abhandlung "De liberis educandis" von Pseudo-Plutarchos

Karolina Kochańczyk-Bonińska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland


Abstract

Unter den Patrologen dauert eine Diskussion über der Authentität des Traktates De inani gloria et de educandis liberis von Johannes Chrysostomus. Oft stellt man das Argument, dass ein Zusammenhang mit dem Text De liberis educandis von Pseudo-Plutarchos möglich ist. Die Autorin hat zum Ziel gründlich erforschen die Inhaltsbeziehungen. Die Problematik- und Stillanalyse zeigt, dass die gemeinsamen Motiven charakteristisch für die ganze griechisch-römischen Tradition über die Erziehung sind. Darum gibt es kein Grund für die Ausübung des Einflusses des Pseudo-Plutarchos auf Johannes Chrysostomus.

Keywords:

Iohannes Chrysostomus, Pseudo-Plutarchos, Abhandlung

Aristoteles, De anima
Babbitt F.C., Introduction, w: Plutarch’s Moralia, London 1949
Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae, PG 31
Berry E.G., The De liberis educandis of Pseudo-Plutarch, „Harvard Studies in Classical Philology” 63 (1958)
Bloomer W.M., The technology of child production: eugenics and eulogics in the De liberis educandis, „Arethusa” 39 (2006)
Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, Warszawa 2001
Joannes Chrysostomus, De educandis liberis
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188, Paris 1972
Joannes Chrysostomus, In epistolam II ad Thessalonicenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Kania W., Pierwsza katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9
Korus K., Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei, Wrocław 1978
Longosz S., Widowiska teatralne zagro¬żeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku, red. J. Śrutwa, Lublin 1988, 135-198
Malingrey A.M., „Philosophia”. Étude d’un group de mots dans la littérature grecque, des Présocratiques au IVe siècle après J.C., Paris 1961
Malingrey A.M., Introduction, w: SCh 188: Jean Chrysostome, Sur la vaine glorie et l’ education des enfants, Paris 1972
Malingrey A.M., Une méthode de catéchèse pour les enfants d’après Jean Chrysostome, POC 37 (1987)
Meyer L., Saint Jean Chrysostome. Maitre de la perfection chrétienne, Paris 1933
Moraitis D.N., Joannis Chrysostomi de inani gloria et quo modo liberi educandi sunt, Athenes 1940
Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969
Pasquato O., I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e città, Roma 1998
Pisani G., Introduzione, w: Plutarco, Come educare i figli, Milano 1996
Plato, Protagoras
Plato, Theaetetus
Ps-Plutarchus, De liberis educandis, ed. J. Sirinelli, w: Plutarque, Oeuvres morales, t. 1, Paris 1987, tłum. F.X. Stachowski, Plutarch, O wychowaniu młodzieży, Kraków 1853
Schulte F., S. Johannis Chrysostomi „De inani gloria et de educandis liberis”, Guestfallorum 1914
Swoboda A., Godność ojca w pismach Plutarcha i św. Augustyna, VoxP 19 (1999) t. 36-37, 271-289
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homi-letycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Ziegler K., Plutarco, Brescia, 1965

Published
2009-12-15


Kochańczyk-Bonińska, K. (2009). Die Abhandlung "De inani gloria et de educandis liberis" von Iohannes Chrysostomus und seine Relationen zur Abhandlung "De liberis educandis" von Pseudo-Plutarchos. Vox Patrum, 53, 393–406. https://doi.org/10.31743/vp.4476

Karolina Kochańczyk-Bonińska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.