The problem of sexual offences, as a result of the mystery of iniquity present in the world, in the light of st. Jerome’s letters

Andrzej Gburek

Rumia , Poland


Abstract

The author of the article: „The problem of sexual offences, as a result of the mystery of iniquity present in the world, in the light of St. Jerome’s letters”, shows paradox of human existence, in which men, as a real being, continually escapes into the world of dreams and utopia; as a social being, adores in himself anarchis­tic behaviors; moral and religious values are precious for him, however by the whole of his existence opposes them; he speaks about the ideals of truth, justice and love, but in practice uses false in the wide sense of this word, without diffe­rence of time in which he lives and systems under which he exists.

Keywords:

Jerome, offences

Bober A. – Wzorek J., Damazy, EK III 987-988
Bołoz W., Pedofilia, w: Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa – Łomianki 1999
Clark E.A., John Chrysostom and the subintroductae, ChH 46 (1977) 171-185
Gołębiewski M., Kazirodztwo, w: Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa – Łomianki 1999
Graczyk M., Gwałt, w: Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa – Łomianki 1999
Graczyk M., Prostytucja, w: Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa – Łomianki 1999
Hieronymus, Epistulae
Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935
Joannes Chrysostomus, Contra eos, qui subintroductas habent virgines, PG 47, tłum. R. Sawa, Przeciw duchownym mieszkającym wspólnie z dziewicami, VoxP 13-15 (1993-1995) t. 24-25, 415-446
Joannes Chrysostomus, Quod regulares feminae viris cohabitare non debeant, PG 47, tłum. R. Sawa, Bogu poświęcone niewiasty nie powinny mieszkać z mężczyznami, VoxP 16 (1996) t. 30-31, 433-460
Kelly J.N.D., Hieronim, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003
Krajewski R., Bigamia w prawie polskim i prawie kanonicznym, Włocławek 2003
Kupiszewski H., Powtórne małżeństwo w konstytucjach cesarzy rzymskich w IV i V wie¬ku, AnCra 7 (1975)
Kurzępa J., Pedofilia. Formy przemocy seksualnej, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, IV, Warszawa 2005
Labriolle P. de, Le mariage spirituel dans l’antiquité chrétienne, „Revue Historique” 137 (1921) 205-255
Leclercq H., Mariage spirituel, DACL X 2, 1881-1888
Longosz S., Pisma przeciw synezaktom, VoxP 13-15 (1993-1995) t. 24-29, 337-365
Magnin E., Agapètes, DDC I 311-315
Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, tłum. B. Sęk, Katowice 1993
Misztal-Konecka J., Incestum w pra¬wie rzymskim, Lublin 2007
Olechnicki K., Słownik socjologiczny, Toruń 1997
Panewki W., Secundae nuptiae w życiu i prawie starożytnych chrześcijan, PK 14 (1971) nr 1-2
Starowieyski M., Ze świata wczesnego chrześcijań¬stwa, Pelplin 1998
Troska J., Moralność życia cielesnego, Biblioteka Pomocy Naukowych. Wydział Teologiczny UAM, t. 14, Poznań 1999
Wiśniewski R., Św. Augustyn – św. Hieronim o konkubinacie i małżeństwach ludzi rozwie-dzionych, „Mówią Wieki” 37 (1994) z. 3
Woźniak M., Cudzołóstwo, w: Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa – Łomianki 1999

Published
2009-12-15


Gburek, A. (2009). The problem of sexual offences, as a result of the mystery of iniquity present in the world, in the light of st. Jerome’s letters. Vox Patrum, 53, 563–578. https://doi.org/10.31743/vp.4485

Andrzej Gburek 
RumiaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.