La concordanza degli Excerpta di Vincenzo di Lérins con le opere di Agostino D’ippona

Krzysztof Tyburowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Abstract

Słynne Commonitorium Wincentego z Lerynu w 16. rozdziale obiecuje rozpracowanie niektórych kwestii w osobnym dziele. Przez wieki uważano, że obietnica ta albo nie została spełniona albo dzieło zaginęło. Commonitorium miało niebywały wpływ na rozumienie teologii katolickiej, a jednocześnie było oskarżane o antyaugustynizm oraz semipelgianizm. Oskarżenia te są widoczne u niektórych uczonych XVII wieku. W 1940 roku odnaleziono jednak dzieło zatytułowane Excerpta sanctae memoriae Vincentii Lirinensis insulae presbyteri, które ponad wszelką wątpliwość są autorstwa Wincentego. Wincenty broni tam nauki trynitarnej oraz dogmatu o wcieleniu powołując się na św. Augustyna, którego wprost cytuje. Artykuł dokonuje porównania i zestawienia 63 odpowiednich cytacji z Excerpta z odpowiednimi fragmentami dzieł św. Augustyna. W tym kontekście słynnemu Commonitorium ani jego autorowi nie można sugerować antyaugustynizmu czy semipelagianizmu.

Keywords:

Excerpta, Vincenzo di Lérins, Agostino

Eugippius, Excerpta ex operibus S. Augustini, ed. P. Knöll, CSEL 9/1, Wien 1885
Ferreres L., La citas augustinianas en el corpus de Elipando, „Augustinus” 39 (1994) 165-178
Griffe E., Pro Vincentio Lerinensi, BLE 62 (1961)
Longobardo, Introduzione di Commonitorio – Estratti
Noris H., Historia pelagiana et dissertatio de synodo V oecumenico, Padua 1673
O’Connors W., S. Vincent of Lerins and S. Augustine, Roma 1964
Prosper Aquitanus, Liber sententiarum ex operibus S. Augustini deliberatum, PL 51
Vincentius Lerinensis, Commonitorium, CCL 64
Vincentius Lerinensis, Excerpta sanctae memoriae Vincentii Lerinensis insulae presbyteri ex universo beatae recordationis Augustini episcopi in unum collecta, ed. R. Demeulenaere, CCL 64, Turnholti 1985, 199-231, trad. L. Longobardo: Vincenzo di Lérins, Commonitorio – Estratti. Introduzione, traduzione e note, Roma 1994

Published
2010-07-15


Tyburowski, K. (2010). La concordanza degli Excerpta di Vincenzo di Lérins con le opere di Agostino D’ippona. Vox Patrum, 55, 655–665. https://doi.org/10.31743/vp.4494

Krzysztof Tyburowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)