What Languages did the Christians of Africa Proconsularis use? An Analysis of Corresponding Texts of Tertullian, St. Cyprian and St. Augustine

Waldemar Jan Turek

professore invitato na Università Pontificia Salesiana w Rzymie , Italy

Abstract

The study has focused on the languages used by Christians in Proconsular Africa. Since they derived primarily from three cultural backgrounds (Phoenician, Greek and Latin), first of all, it tries to ascertain how many of them spoke Phoenician (strictly speaking: Punic), Greek or Latin. It turns out that in the studied time period, from the III to V centuries, the Roman circles furthered their own language and culture and they did this very effectively. As a result, more and more Christians in the region used Latin, and in consequence most of the literary production (even that which originally had been in Punic and Greek) survived in the Latin version. Furthermore, it is noted that it was thanks to the Christians of Proconsular Africa, and not of Rome, that in time Latin became the major language of the Church. As the respective texts of Tertullian, St. Cyprian and St. Augustine are compared, it becomes clear that there were three different styles of Latin used by these Christians. First of all, there was the polished language, in which the authors continued the style of writing based on ancient classical Latin (even though they introduced changes as to the meaning and terminology used). These same authors, in many cases, in particular in catechesis and preaching used a simpler Latin, taking into account the perceptive capacities of the simple faithful. The poorest Latin was used by those who were brought up in the lowest strata, particularly in the Phoenician society.

Keywords:

Proconsular Africa, Latin, Greek, Punic, Tertullian, Cyprian, Augustine, language, Vetus Latina, Acts of martyrs

Acta Scillitanorum, ed. H. Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972, 86-88, tłum. A. Bober, OŻ 9, Kraków 1991, 240-243.

AUGUSTINUS, Confessiones, ed. A. Trapè – C. Carena, NBA 1, Roma 1991, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 2008.

AUGUSTINUS, De doctrina christiana, ed. M. Naldini (et alii), NBA 8, Roma 1992, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Patres Ecclesiae 1, Warszawa 1989.

AUGUSTINUS, Epistula 66, ed. M. Pellegrino (et alii), NBA 21, Roma 1969, 542-544, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Listy (1-75), Pelplin 1991, 380-382.

AUGUSTINUS, Epistula 84, ed. M. Pellegrino (et alii), NBA 21, Roma 1969, 726-728, tłum. własne.

AUGUSTINUS, Sermo 113, ed. L. Carrozzi (et alii), NBA 30/2, Roma 1983, 414-424, tłum. własne.

CYPRIANUS, Ad Donatum, ed. M. Simonetti, CCL 3A, Turnhout 1976, 3-13, tłum. J. Czuj, POK 19, Poznań 1937, 85-97 (reprint, Poznań 2015).

CYPRIANUS, De Ecclesiae Catolicae unitate, ed. M. Bévenot, CCL 3, Turnhout 1972, 249-268, tłum. J. Czuj, POK 19, Poznań 1937, 171-193 (reprint, Poznań 2015).

Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, ed. H. Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972, 106-130, tłum. A. Malinowski, OŻ 9, Kraków 1991, 247-268.

TERTULLIANUS, Ad nationes, ed. J.W.Ph. Borleffs, CCL 1, Turnhout 1954, 11-75, tłum. E. Stanula, PSP 29, Warszawa 1983, 43-99.

TERTULLIANUS, Adversus Valentinianos, ed. A. Kroymann, CCL 2, Turnhout 1954, 753-778, tłum. własne.

TERTULLIANUS, Apologeticum, ed. E. Dekkers, CCL 1, Turnhout 1954, 85-171, tłum. J. Sajdak, POK 20, Poznań 1947.

TERTULLIANUS, Scorpiace, ed. A. Reifferscheid – G. Wissowa, CCL 2, Turnhout 1954, 1067-1097, tłum. W. Myszor, PSP 29, Warszawa 1983, 117-146.

AZZALI BERNARDELLI G., Tertulliano, w: Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli II e III, red. G. Bosio – E. dal Covolo – M. Maritano, Strumenti della Corona Patrum 2, Torino 19983, 80-176.

BARDY G., La question des langues dans l’Église ancienne, t. I, Études de Théologie Historique, Paris 1948.

BEINLICH J., Nota bibliografica. Lingua e stile, w: NBA 1, Roma 1991, CXLI-CXLII.

CHAPOT F. – L. CICCOLINI – F. DOLBEAU – M.-Y. PERRIN – P. PETITMENGIN – P. PODOLAK (curantibus), Chronica Tertullianea et Cyprianea 2016, REAug 63 (2017) 349-384.

CLAESSON G., Index Tertullianeus, Paris 1974-1975.

DELEANI S., Les caractères du latin chrétien, w: Il latino e i cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio, a cura di E. dal Covolo – M. Sodi, Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 17, Città del Vaticano 2002, 3-25.

DI BERARDINO A., Punico, NDPAC III 4413-4414.

FONTAINE J., Chrześcijańska literatura łacińska. Rys historyczny, tłum. J. Słomka, Tarnów 1997.

GALLICET E., Cipriano e la Bibbia: „Fortis ac sublimis vox”, w: Forma futuri. Studi in onore del cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975, 43-52.

HAMMAN A.G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej – Wróblewska i E. Sieradzińska, Warszawa 1989.

LOI V. – B. AMATA, Latino cristiano, NDPAC II 2739-2747.

MUNIER CH., Ippona (II. Concilii), NDPAC II 2607-2608.

RIBREAU M., Bulletin augustinien pour 2016-2017 et compléments d’années antérieurs, REAug 63 (2017) 385-438.

SAXER V., Africa, NDPAC II 96-99.

SINISCALCO P., Introduzione. Cap. 3. Gli aspetti letterali, w: Cipriano di Cartagine, L’Unità della Chiesa, SCh 1 (edizione italiana), Roma-Bologna 2006, 38-65.

SINISCALCO P., Lingue dei Padri, NDPAC II 2841-2845.

SIMONETTI M., Alcuni aspetti del linguaggio teologico da Tertulliano ad Agostino, w: Il latino e i cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio, a cura di E. dal Covolo – M. Sodi, Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 17, Città del Vaticano 2002, 187-204.

STAROWIEYSKI M., Cyprian, bp Kartaginy, NSWP 243-248.

STAROWIEYSKI M., Języki pism okresu patrystycznego, NSWP 544-546.

STAROWIEYSKI M., Tertulian, NSWP 938-948.

STAROWIEYSKI M., Wstęp, w: OŻ 9, 244-247.

STAWINOGA R., Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002.

STUDER B., La riflessione teologica nella Chiesa imperiale (sec. IV e V), Sussidi Patristici 4, Roma 1989.

TUREK W., Życie i działalność Tertuliana, w: Tenże, Tertulian, OŻ 15, Kraków 1999, 13-85.


Published
2019-12-15


Turek, W. J. (2019). What Languages did the Christians of Africa Proconsularis use? An Analysis of Corresponding Texts of Tertullian, St. Cyprian and St. Augustine. Vox Patrum, 72, 27–48. https://doi.org/10.31743/vp.4520

Waldemar Jan Turek  turek@tiscalinet.it
professore invitato na Università Pontificia Salesiana w Rzymie https://orcid.org/0000-0002-8126-4125License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.