Light in the Egeria’s Itinerary


Abstract

The Egeria, who have had pilgrimage to the Holy Land in 381-384, left us a significant testimony in the form of written diaries. Her itinerary is an exceptional work for scholars who are dedicated to work on history of monasticism, liturgy and customs prevailing in the Holy Land in the 4th century. Owing to this descriptions, we are able to look at the Jerusalem liturgy celebrated during the entire liturgical year including the precise localization of sacred places in the whole Holy Land, which she – tireless pilgrimage - decided to visit. In the Egeria’s Diaries we can read about the lights, which comes out of candles, candelabras, lamps and torches. One gets the impression that Egeria was trying to focus readers minds on three significant functions of the light in the liturgy. The light, which was lightning up during vespers, had been a thanksgiving prayer directed to God and had a spiritual character. The light accompanied pilgrims when they had been traveling from one temple to another, waiting for the services or just to light up the room where the liturgy was going to take place. Egeria the Pilgrimage wrote also about the light which was used to decorate the interiors and giving then splendor.

 


Keywords

Egeria; Itinerary; light; liturgy; pilgrims; temple

ACTA SYNODALIA ANN. 381-431 (Synodi et collectiones legum, vol. I), éd. G.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Paris 1901-1927, Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 1), układ i pracowanie Arkadiusz Baron – Henryk Pietras SJ, ŹMT 52, Kraków 2010, Wydawnictwo WAM, ss. XXIII + 794.
ACTA SYNODALIA ANN. 50-381 (Synodi et collectiones legum, vol. I), éd. G.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Paris 1901-1927, Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 1), układ i pracowanie Arkadiusz Baron – Henryk Pietras SJ, ŹMT 37, Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, ss. XXXII + 356.
AETERIA, Itinerarium seu Peregrinatio ad loca Sancta, éd. P. Maraval, SCh 296, Paris 1982, tłum. P. Iwaszkiewicz, Pielgrzymka do miejsc świętych, w: Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV-VIII w.), OŻ XIII, Kraków 1996, 125-229; tłum. W. Szołdrski: Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, w: Św. Hieronim, O znakomitych mężach, Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, PSP 6, Warszawa 1970, 167-227.
AULUS PRUDENTIUS CLEMENS, Cathemerinon, tłum. M. Brożek: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Hymny, w: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Poezje, PSP 43, Warszawa 1987, 39-83.
BASILIUS CAESARIENSIS, MAGNUS, De Spiritu Sancto, éd. B. Pruche, SCh 17bis, Paris 1958, tłum. A. Brzóstkowska, Św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, Warszawa 1999.
CONSTITUTIONES APOSTOLORUM, éd. B. Metzger, SCh 320, Paris 1985, tłum. S. Kalinkowski: Konstytucje Apostolskie (Synody i Kolekcje Praw, t. 2), układ i pracowanie Arkadiusz Baron – Henryk Pietras SJ, ŹMT 42, Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. XXIV + 765.
EUSEBIOS PAMPHILOU, Historia ecclesiastica, éd. G. Bardy, SCh 31, Paris 1952, 41, Paris 1955, 55, Paris 1958, 73, Paris 1960, tłum. A. Caba na podst. tłum. A. Lisieckiego, Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, ŹMT 70, Kraków 2013.
HIERONNYMUS, Contra Vigilantium, PL 23, 339-352, tłum. G. Rurański: Św. Hieronim ze Strydonu, Przeciw Wigilancjuszowi, w: Św. Hieronim ze Strydonu, Pisma polemiczne, ŹrMon 67, Tyniec 2013, 429-457.
HIPPOLYTUS ROMANUS, Traditio apostolica, éd. B. Botte, SCh 11, Paris 1968, tłum. M. Michalski, Tradycja apostolska, w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. I, Warszawa 1975, s. 305-316.
LITURGIA HORARUM, Liturgia Godzin, t. III, Okres zwykły, tygodnie I-XVII, Poznań 1987.
ABRAMOWICZÓWNA Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. III, Warszawa 1962.
BERMEJO CABRERA E., La proclamación de la Sagrada da Escritura en la liturgia de Jerusalem, Jerusalem 1993.
BLUDAU A., Die Pilgerreise der Aetheria, Paderborn-Schöningh 1927.
GIRAUDO C., Questa è la notte di cui fu scritto: „E la notte sarà la mia luce!”. Le ascendenze biblico-giudaiche dell’ „Exultet”, „Rassegna di Teologia” 25 (1984), z. 2, 128-129.
IWASZKIEWICZ P., Niestrudzona wędrowniczka. Wprowadzenie, w: Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV-VIII w.), 125-134.
JANICKI J., Rok liturgiczny w Itinerarium Egerii, w: red. S. Koperek, R. Tyrała, Ante Deum Stante, Kraków 2002, 139-166.
JARECKI K., O jakich «confessores» mówi Aeteria w swojej «Peregrination ad loca sancta»?, Sprawozdanie PAU, t. 32, nr 10 (1927) 4-6.
JARECKI K., Quels sont lest trois évêques qu’Etheria désigne sous le nom de confesseurs dans son Pélerinage aux Lieux saints?, Buli. Int. Ac. Sc. Cracovie 1927, 199-202.
JARECKI K., Silvaniae Itinerarium appelé Peregrinatio ad loca sancta, Eos 31 (1928) 453-473; 32 (1929) 43-70; 33 (1930/31) 241-288.
LECLERCQ H., Lucernaire, DACL 9 (1930), 2614-2616.
LIJKA K., Rewaloryzacja roli paschału w odnowionej liturgii wigilii paschalnej, Poznań 2007.
MATYSZEWSKI A., Rok liturgiczny w świetle «Itinerarium Egeriae» (cz. 1), „Anamnesis” 10 (2004/1) 48-55.
MATYSZEWSKI A., Rok liturgiczny w świetle «Itinerarium Egeriae» (cz. 2), „Anamnesis” 10 (2004/2) 39-50.
NADOLSKI B., Liturgika. T. I, Liturgika fundamentalna, Poznań 1989.
NAUMOWICZ J., Pierwszy opis święta narodzenia Jezusa. Relacje Egerii, WST 20 (2007) 145-154.
PLEZIA M. (red.), Słownik łacińsko-polski, t. III, Warszawa 1969, 387.
SCHUSTER I., Liber sacramentorum, t. IV, Regensburg 1930.
STAROWIEYSKI M., Bibliographia Egeriana, Aug 19 (1979) 279-318.
STAROWIEYSKI M., Egeria, NSWP, 301-302.
STAROWIEYSKI M., Itinerarium Egeriae, Meander 33 (1978) 93-108, 234-245.
STAROWIEYSKI M., Pielgrzymka Egerii, w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, Warszawa 1996, 89-97.
STRZELCZYK J., «Ut sum satis curiosa». Itinerarium Egerii, w: tenże, Pióro w wątłych dłoniach, Warszawa 2007, 199-225.

Published : 2019-07-02


Czyżewski, B. (2019). Light in the Egeria’s Itinerary. Vox Patrum, 71, 115-130. https://doi.org/10.31743/vp.4522

Bogdan Stanisław Czyżewski  czybo@amu.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-6040-5523
Most read articles by the same author(s)