Jan Samotnik z Apamei, O modlitwie

Tomasz Szymczak

Pontifical Theological Faculty of Saint Bonaventure - Seraphicum, Rome , Italy
https://orcid.org/0000-0002-7891-1643


Abstract

Tłumaczenie dzieła Jana Samotnika z Apamei, O modlitwie

Keywords:

John the Solitary of Apamea, prayer, silence

ACOSTA D. R., John of Apamea. His Identity and his Dualistic Anthropological Conception, „Teología y cultura” 16 (2014) 106-121.

BAUMSTARK A., Geschichte der syrischer Literatur, Bonn 1922, 88-90.

BETTIOLO P., Lineamenti di patrologia siriaca, w: Complementi interdisciplinari di patrologia, a cura di A. Quacquarelli, Roma 1989, 544-547.

BETTIOLO P., Syriac Literature, w: Patrology V. The Eastern Fathers from the Council of Chalcedon (451) to John of Damascus (†750), ed. A. di Bernardino, Cambridge 2006, 454-456.

BITTON-ASHKELONY B., „More Interior than the Lips and the Tongue”: John of Apamea and Silent Prayer in Late Antuquity, JECS 20/2 (2012) 303-331.

BROCK S., Spirituality in the Syriac Tradition, Kottayam 1989, 50-52.

BROCK S., A Brief Outline of Syriac Literature, Kottayam 1997, 31-32.

DUVAL R., Anciennes Littératures Chrétiennes. II. La littérature Syriaque, Paris 19073, 312.

HARB P., Doctrine spirituelle de Jean Le Solitaire, Jean d’Apameé, ParOr 2/2 (1979) 225-260.

KITCHEN R. A., Iḥidaya, w Gorgias Encyclopedic Dictionary of Syriac Heritage, ed. S. P. Brock, A. M. Butts, G. A. Kiraz, L. Van Rompay, Piscataway (NJ) 2001, 208.

KITCHEN R. A., Yoḥannan Iḥidaya. John the Solitary of Apamea, w: Gorgias Encyclopedic Dictionary of Syriac Heritage, ed. S. P. Brock, A. M. Butts, G. A. Kiraz, L. Van Rompay, Piscataway (NJ) 2001, 442.

VAN ROMPAY L., Apamea, w: Gorgias Encyclopedic Dictionary of Syriac Heritage, ed. S. P. Brock, A. M. Butts, G. A. Kiraz, L. Van Rompay, Piscataway (NJ) 2001, 23-24.

DE URBINA I. O., Patrologia Syriaca, Roma 1958, 222-223.


Published
2020-06-15


Szymczak, T. (2020). Jan Samotnik z Apamei, O modlitwie. Vox Patrum, 74, 147–156. https://doi.org/10.31743/vp.4554

Tomasz Szymczak 
Pontifical Theological Faculty of Saint Bonaventure - Seraphicum, Rome https://orcid.org/0000-0002-7891-1643License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.