Aelredi Rievallensis Opera Omnia: opera historica et hagiographica, Turnhout: Brepols Publishers, 2017

recenzja


Abstrakt

[Aelredi Rievallensis], Opera Omnia VI: Opera historica et hagiographica, ed. Domenico Pezzini. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 3. Turnhout: Brepols Publishers, 2017. 1*-278* + 1-194. ISBN 978-2-503-55278-1. 260 Euro (h/c).

[Aelredi Rievallensis], Opera Omnia VII: Vita sancti Aedwardi Regis et Confessoris; Vita Sancti Aedwardi versifice, ed. Francesco Marzella. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 3 A. Turnhout: Brepols Publishers, 2017. 399 p. ISBN 978-2-503-55182-1. 225 Euro (h/c).


Słowa kluczowe

Aelred z Rievaulx; cystersi


Opublikowane : 2019-12-15


Groń, R. (2019). Aelredi Rievallensis Opera Omnia: opera historica et hagiographica, Turnhout: Brepols Publishers, 2017. Vox Patrum, 72, 297-302. https://doi.org/10.31743/vp.4820

Ryszard Stefan Groń  ryszardgron@wp.pl
badacz niezalezny  Stany Zjednoczone
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora