The Christocentric Dimension of Fasting and Mortification in the Writings of St. Jerome of Stridon

Edward Jan Sienkiewicz

University of Szczecin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-6711-9933


Abstract

Jerome of Stridon is most often presented as a great exegete, expert and translator of the Bible. Sometimes, we are also reminded of his significant achievements in theological dispute. Meanwhile, in his numerous writings and activities, Jerome presents himself to contemporaries and the following generations as an ascetic person who is very demanding of himself and of others. Practicing the monastic lifestyle in the desert and devoting himself to scientific work, he sought to know Jesus Christ as best as possible, to imitate Him as much as possible and unite with Him through his personal experiences. Therefore, he considers these two paths, i.e., the study of the Bible and penance and renunciation as the best ways to achieve that; besides – as he often emphasizes – these tow paths condition and support each other. In his ascetic theology, there are topics related to the deserving character of Christian mortification. Jerome sees the basis of in his very clear eschatological bias, which is fundamental to his assessment of the vanity of all that is temporal in relation to what is eternal and spiritual. The idea of the Kingdom of God, understood by him in a Christocentrical way and already present in temporality, becomes the essential argument for having Christians live lives that properly and fully realize this reality in Heaven. In his opinion, this is best served by renunciation up to the point of sacrificing one's life. And this is best explained by the way of the Saviour, who calls on people to live with Him in the glory of Heaven by sharing His mortification.

Keywords:

Fasting, virginity, Jerome of Strydon, penance, widow, Christ

Hieronymus, Commentariii in IV epistulas Paulinas. Ad Titum, w: Ambrozjaster, Hieronim, Pelagiusz, Komentarze do Listu św. Pawła do Tytusa, tł. A. Baron, Kraków 2003, s. 125-190.

Hieronymus, Commentarii in Evangelium Matthaei, tł. J. Korczak, Kraków 2008.

Hieronymus, Epistulae, t. 1-5, tł. J. Czuj, Kraków 2010.

Hieronymus, Commentarius in Ecclesiasten, tł. K. Bardski, Kraków 1995.

Hieronymus, Adversus Helvidium de Mariae virginitate perpetua, w: Hieronim, Pisma polemiczne: Przeciw Helwidiuszowi; Przeciw Jowinianowi; Przeciw Wigilancjuszowi, tłum. W. Kania – L. Nieścior – G. Rurański, Tyniec 2013, s. 33-73.

Hieronymus, Adversus Iovinianum, w: Hieronim, Pisma polemiczne: Przeciw Helwidiuszowi; Przeciw Jowinianowi; Przeciw Wigilancjuszowi, tł. W. Kania – L. Nieścior – G. Rurański, Tyniec 2013, s. 115-384.

Hieronymus, Commentariorum in Ionam prophetam liber unus, tł. L. Gładyszewski, Kraków 1998.

Bartnik C.S., Fenomen Europy, Radom 2001.

Bourgeois H. – Sesboüé B. – Tihon P., Znaki zbawienia, t. 3, tł. P. Rak, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, Kraków 2001.

Chauffin Y., Święty Hieronim, tł. B. Durbajło, Warszawa 1977.

Czuj J., Św. Hieronim. Żywot – dzieła. Charakterystyka, Warszawa 1954.

Degórski B., Wstęp, w: Hieronim, Żywoty mnichów Pawła, Hilariona, Malchusa, tł. B. Degórski, Kraków 1995, s. 11-57.

Goodman M., Rzym i Jerozolima. Zderzenie antycznych cywilizacji, tł. O. Zienkiewicz, Warszawa 2007.

Hunter D., Marriage, Celibacy and Heresy in Ancient Christianity: The Jovinianist Controversy, Oxford 2007.

Jelonek T., Hieronim, Kraków 2003.

Labriolle P., La réaction païenne. Étude sur la polémique antichrétienne du ler au VIe siècle, Paris 1984.

Lieu J.M., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford 2004.

López Amat A., La Vita consacrata. Le varie forme dalle origini ad oggi, Roma 2001.

Mara M.G., Paulo di Tarso e il suo Epistolario. Ricerche storico-esegetiche, L’Aquila 1983.

Nieścior L., Wstęp, w: Hieronim, Pisma polemiczne. Przeciw Helwidiuszowi. Przeciw Jowinianowi. Przeciw Wigilancjuszowi, red. L. Nieścior, ŹM 67, Tyniec 2013, s. 75-113.

Origene – Girolamo, 74 omelie sul Libro dei salmi, ed. G. Coppa, Milano 1992.

Paczkowski M.C., Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku, "Vox Patrum" 48 (2005) s. 159-186.

Rives J.B., The Decree of Decius and the Religion of Empire, „Journal of Roman Studies” 89 (1999) s. 135-154.

Rocca G., L’adversus Helvidium di san Girolamo nel contesto della letteratura ascetico-mariana del secolo IV, Bern 1998.

Rurański G., Wstęp, w: Hieronim, Pisma polemiczne: Przeciw Helwidiuszowi; Przeciw Jowinianowi; Przeciw Wigilancjuszowi, red. L. Nieścior, ŹM 67, Tyniec 2013, Tyniec 2013, s. 13-31.

Stark R., The Rise of Christianity. A Sociologist Reconsiders History, Princeton 1996.


Published
2020-06-15


Sienkiewicz, E. J. (2020). The Christocentric Dimension of Fasting and Mortification in the Writings of St. Jerome of Stridon. Vox Patrum, 74, 93–118. https://doi.org/10.31743/vp.4980

Edward Jan Sienkiewicz 
University of Szczecin https://orcid.org/0000-0002-6711-9933License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.