Duch Święty w nauczaniu św. Ildefonsa z Toledo


Abstrakt

W artykule przedstawiono nauczanie Ildefonsa z Toledo o Duchu Świętym zawarte przede wszystkim w jego pismach poświęconych sakramentowi chrztu. Biskup Toledo na podstawie wybranych tekstów Pisma Świętego, jak również przemyśleń wcześniejszych autorów, podkreśla prawdę o bóstwie Ducha Świętego oraz Jego równości z Ojcem i Synem. Omawia również Jego rolę w dziele zbawienia, zwracając przede wszystkim uwagę na akt wcielenia Bożego Syna. Zdecydowanie najwięcej miejsca poświęca jednak ukazaniu roli Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. To On obdarza potrzebnymi łaskami, uzdalnia człowieka do miłowania Boga i bliźniego, wspiera go w zgłębianiu tajemnic wiary, umacnia i obdarza mądrością w dziele ewangelizacji. W swoim nauczaniu Ildefons korzysta z dorobku wcześniejszych ojców Kościoła, przede wszystkim Augustyna i Izydora z Sewilli. Natomiast pozostaje oryginalny w formie przedstawienia niełatwych prawd wiary. Jego język jest przystępny, obrazowy, a jednocześnie precyzyjny. 


Słowa kluczowe

Duch Święty; Ildefons z Toledo; Chrzest; Wcielenie; katecheza; patrystyka

Ambrosius Mediolanensis, Explanatio Symboli, ed. B. Botte, SCH 25bis, Paris 1961; tł. L. Gładyszewski: Ambroży z Mediolanu, Wyjaśnienie Symbolu, Kraków 2004, s. 45-50.
Augustinus Hipponensis, De doctrina christiana, ed. K.D. Daur, J. Saint-Martin, CCL 32, Turnhout 1962; tł. J. Sulowski: Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.
Augustinus Hipponensis, De fide et symbolo, ed. R. Vander Plaetse, CCL 46, Turnhout 1968; tł. L. Gładyszewski: Augustyn, O wierze i symbolu, w: Augustyn, Piotr Chryzolog, Wenancjusz Fortunatus, Symbol Apostolski w nauczaniu ojców, Kraków 2010, s. 16-59.
Ildefonsus Toletanus, De cognitione baptismi, ed. V. Yarza Urquiola, CCL 114 A, Turnhout 2007, s. 343-435; tł. A. Strzelecka: Ildefons z Toledo, Pouczenie o chrzcie, POK 33, Poznań 2018, s. 35-164.
Ildefonsus Toletanus, De itinere baptismi, ed. V. Yarza Urquiola, CCL 114 A, Turnhout 2007, s. 436-471.
Ildefonsus Toletanus, De virginitate sanctae Mariae, ed. V. Yarza Urquiola, CCL 114 A, Turnhout 2007, s. 145-273; tł. W. Kania: Ildefons z Toledo, O wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny, w: Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej, Niepokalanów 1981, s. 161-201.
Isidorus Hispalensis, De ecclesiasticis officiis, ed. A.C. Lawson, CCL 113, Turnhout 1989.
Isidorus Hispalensis, Etymologiarum sive Originum libri XX, PL 82, 73-728.
Rufinus Aquileiensis, Explanatio Symboli, ed. M. Simonetti, CCL 20, Turnhout 1961.
Częsz B., Duch Święty został nam dany. Nauczanie Ojców i wiara starożytnego Kościoła, Gniezno 1998.
Hormaeche Basauri J.M., La pastoral de la iniciación cristiana en la España visigoda: estudio sobre „De cognitione baptismi” de San Ildefons de Toledo, Toledo 1983.
Huidobro F., San Ildefonso de Toledo, „Teología y Vida” 23 (1982), s. 191-202.
Kaczmarek T., Wyznania wiary starożytnego Kościoła, „Studia Włocławskie” 9 (2006), s. 93-107.
Ledesma J.P., El „De Itinere Deserti” de San Ildefonso de Toledo, Toledo 2005.
Yarza Urquiola V., Introdución y estudio w: Ildefonsi Toletani Episcopi, De virginitate sanctae Mariae, De cognitione baptismi, De itinere deserti, CCL 114 A, Turnhout 2007, 275-342.
Wygralak P., Przygotowanie do chrztu Hiszpanii Wizygockiej. Wskazania Ildefonsa z Toledo, w: Ildefons z Toledo, Pouczenie o chrzcie, POK 33, Poznań 2018, 7-33.

Opublikowane : 2020-09-15


Wygralak, P. (2020). Duch Święty w nauczaniu św. Ildefonsa z Toledo. Vox Patrum, 75, 539-552. https://doi.org/10.31743/vp.5729

Paweł Wygralak  pawelwyg@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny 
https://orcid.org/0000-0001-7790-7864
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora