Źródło usprawiedliwienia w świetle "Homilii na List św. Pawła do Rzymian" Jana Chryzostoma


Abstrakt

W Homiliach na List św. Pawła do Rzymian Jan Chryzostom wyłożył tradycyjną naukę Kościoła na temat usprawiedliwienia człowieka. Za podstawę uważał sprawiedliwość Boga, który, czego dowodzi przykład Abrahama, od początku historii zbawienia dążył do udzielenia ludziom darmowej łaski usprawiedliwienia, opierającej się nie na uczynkach wynikających z Prawa Mojżeszowego, ale na wierze w Bożą obietnicę. Źródłem łaski usprawiedliwienia była dla Złotoustego Ewangelia, a zwłaszcza męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez pośrednictwo Odkupiciela sprawiedliwość Boża staje się dostępna śmiertelnikowi. Aby jednak człowiek rzeczywiście i skutecznie został przeniesiony w stan sprawiedliwości, wymagane są dwa jego osobiste akty: wiara Bogu i chrzest będący znakiem zjednoczenia z Chrystusem.


Słowa kluczowe

Chryzostom; Jan Chryzostom; Usprawiedliwienie; Zbawienie; Chrzest; łaska; Jezus Chrystus; sprawiedliwość; patrystyka; homilie; wiara

Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Romanos, PG 60, 391-682, tł. T. Sinko, Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, Kraków 1995.
Baron A., Przedmowa, w: Św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, t. I/1, tł. T. Sinko, Kraków 1995, s. 24-30.
Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008.
Coman J., Le rapport de la justification et de la charité dans le homélies de Saint Jean Chrysostome à l’Epître aux Romans, w: Papers presented to the Third International Congress on New Testament Studies held at Christ Church, Oxford, 1965. Part II: The New Testament Message, Studia Evangelica V, Berlin 1968, s. 248-271.
Dekret o usprawiedliwieniu, BF VII, Poznań 2001, s. 312-331.
Drączkowski F., Jan Chryzostom, EK VII 766-769.
Historia dogmatów. Człowiek i jego zbawienie,t. 2, red. B. Sesboüé, Kraków 2001.
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, Bydgoszcz 2001.
Kenny A., Was St. John Chrysostom a Semi-Pelagian?, „The Irish Theological Quarterly” 27/1 (1960) s. 16-29.
Kosecki B., Misterium zbawienia w teologicznej myśli św. Jana Chryzostoma, SPelp 6 (1975) s. 7-37.
Medwid W., Usprawiedliwienie w dialogu katolicko-luterańskim. Analiza „Dekretu o usprawiedliwieniu” Soboru Trydenckiego i „Wspólnej deklaracji” z 1999 roku, Kraków 2010.
Pereira J. L., Augustine of Hippo and Martin Luther on original sin and justification of the sinner, Göttingen 2013.
Rakocy W., Usprawiedliwienie, EK XIX 1419-1421.
ScheckTh.P., Origen and the history of justification: the legacy of Origen’s commentary on Romans, Notre Dame 2016.
Schmaus M., Der Glaube der Kirche. Handbuch katholischer Dogmatik, t. 1, München 1969.
Szczur P., Przebaczenie grzechów w nauczaniu Jana Chryzostoma. Zarys problematyki, "Vox Patrum" 64 (2015) s. 441-459.
Williams S.K., The „Righteousness of God” in Romans, JBL 99 (1980) s. 241-290.
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, w: S.C. Napiórkowski, Bóg łaskawy, Warszawa 2001.
Zagórski D., Współpraca człowieka z łaską Bożą w ujęciu Jana Chryzostoma, w: Myśl teologiczna Jana Chryzostoma, Poznań 2008 = TPatr 5 (2008) s. 25-47.
Ziesler J.A., The Meaning of Righteousness in Paul, Cambrigde 1972.

Opublikowane : 2020-09-15


Drygier, M. (2020). Źródło usprawiedliwienia w świetle "Homilii na List św. Pawła do Rzymian" Jana Chryzostoma. Vox Patrum, 75, 121-138. https://doi.org/10.31743/vp.5731

Mariusz Drygier  mariusz.drygier@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.