Kościół wobec innowierców w "De synodis Hilarego z Poitiers". Aspekt terminologiczny


Abstrakt

In dem vorliegenden Artikel wird die Reaktion der Kirche auf die unorthodoxen Anschauungen in terminologischer Hinsicht besprochen. Sowohl in den offiziellen Kirchenurkunden ais auch in den AuBerungen des Hilarius selbst wird der Gebrauch der Begriffe analysiert, die sich auf den Ausschluss aus der Kirche und die Verdam-mung beziehen (ecclesia anathemat, alienos novit; damnatio, damnare, condemnare).


Słowa kluczowe

Hilary z Poitiers; De synodis

Figura M., Das Kirchenverstandnis des Hilarius von Poitiers, Freiburg - Basel - Wien 1984
Le Guillou M.J., Hilaire entre 1'Orient et 1’Occident, w; Hilaire de Poitiers, eveque et docteur. Cinq conferences donnees a Poitiers a 1’occasion du XVIe centenaire de sa mort, Paris 1968
Hilarius, De synodis
Hilarius, De Trinitate
Kinnavey R.J, The Vocabulary of St. Hilary of Poitiers as contained in Commentarius in Matthaeum, Liber I A d Constantium and De Trinitate. A Morphological and Semasiological Study, Washington 1935
Meslin M., Hilaire et la crise arienne, w: Hilaire et son temps. Actes du colloque a 1’occasion du XVIe centenaire de la mort de saint Hilaire (Poitiers, 29 IX - 3 X 1968), Paris 1969
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Nakonieczny, R. (2008). Kościół wobec innowierców w "De synodis Hilarego z Poitiers". Aspekt terminologiczny. Vox Patrum, 52(2), 699-711. https://doi.org/10.31743/vp.6306

Rafał Nakonieczny 
Katowice  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora