Metodologia wykładu patrologi-patrystyki w Polsce po „Instrukcji” z 1989 rokuAbstrakt

In 1989, the Instruction on the Study of the Fathers of the Church in the Formation ofPriests was published. A document of the Congregation for Catholic Education, it provides a basic reference point for all lecturers on patrology. In its last third part, the Instruction offers a set of specific guidelines relating to the ways patrology ought to be taught. The article aims to examine the impact of the Instruction on the textbooks that have appeared in Poland since it was published. There have been six such textbooks, including one translation, by such authors as H. Pietras (two textbooks), A. Żurek, Sz. Pieszczoch. L. Padovese and F. Drączkowski. Despite the fact that some authors quoted the Instruction in the introduction, none of them pointed towards it as a source of methodological inspiration. As for the actual method applied, the textbooks can be divided into two groups: one of them follows the classical method, represented by, e.g., the textbook by B. Altaner, limiting the presented material for practical reasons. The other group includes textbooks compiled according to entirely different methods, taking account of the guidelines presented in the Instruction. A methodological analysis of the above mentioned textbooks leads to the conclusion that there is no possibility to create a textbook that would play a universal role, similar to the work by B. Altaner and A. Stuiber. In the future, we may expect a continuation of the two trends in the method in which textbooks of patrology are written.


Słowa kluczowe

patrologia; patrystyka

Altaner B. - Stuiber A., Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Congregatio de Institutione Catholica, Instructio de Patrum Ecclesiae studio in sacerdotali institutione, AAS 82 (1990) 607-636
Constitutio dogmatica de Divina Revelatione „Dei Verbum”
Constitutio dogmatica de Ecclesia „Lumen gentium”
Corsato C., L’insegnamento dei Padri della Chiesa nell’ambito delle discipline teologiche: una memoria feconda di futuro, „Seminarium” 3 (1990)
Crouzel H., La patrologia e il rinnovamento degli studi patristici, w: Bilancio della teologia del XX secolo, red. R. Vander Gucht - H. Vorgrimler, III, Roma 1970
Decretum de institutione sacerdotali „Optatam totius”
Decretum de oecumenismo „Unitatis redintegratio”
Drączkowski F., Patrologia, Pelplin - Lublin 1999
Fontaine J., Chrześcijańska literatura łacińska. Rys historyczny, tłum. J. Słomka, Tarnów 1997
Historia teologii. Epoka patrystyczna, red. A. di Berardino - B. Studer, Kraków 2003
Ioannes Paulus II, Constitutio Apostolica „Sapientia Christiana”, AAS 71 (1979) 469-499, tłum. pol. w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, IV: Konstytucje Apostolskie, listy motu proprio i bulle, orędzia na światowe dni, Kraków 2007, 15-31
Kania W., Świadkowie Tradycji. Rys patrystyczny, Tarnów 1982
Lexikon der antiken christlichen Literatur, hrsg. S. Dopp - W. Geerlings, Freiburg - Basel - Wien 1998
Malingrey A.M., Chrześcijańska literatura grecka, tłum, i oprac. M. Starowieyski, Tarnów 1995
Olson R.E., Historia teologii chrześcijańskiej. Dwadzieścia wieków tradycji i reform, tłum. K. Wazowski, Warszawa 2005
Padovese L., Wprowadzenie do teologu patrystycznej, tłum. A. Baron, Kraków 1994
Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenviiter, Freiburg - Basel - Wien
1978
Pieszczoch Sz., Nowe zadania i perspektywy badawcze teologii patrystycznej, SG 1 (1975) 111-136
Pieszczoch Sz., Patrologia, 1.1: Działalność Ojców, Gniezno 1994
Pieszczoch Sz., Patrologia, t. 2: Ojcowie mówią, Gniezno 1994
Pietras H., By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła, Kraków 1991
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000
Saranyana J.I. - Illianes J.L., Historia teologii, tłum. P. Rak, Kraków 1997
Żurek A., Pierwsze wieki Kościoła. I-VII wiek, Tarnów 2003
Żurek A., Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów 2005
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Słomka, J. (2008). Metodologia wykładu patrologi-patrystyki w Polsce po „Instrukcji” z 1989 roku. Vox Patrum, 52(2), 951-964. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6326

Jan Słomka 
Uniwersytet Śląski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.