Św. Nonna – matka Grzegorza z Nazjanzu w jego twórczości poetyckiejAbstrakt

Der Aufsatz zeigt die Darstellung der HI. Nonna, der Mutter von Gregor von Nazianz auf Grund seiner dichterischen Schópfung. Nonna war die friihchristliche Mutter, die der Sohn in den ca. 50 ihr gewidmeten Epigrammen verewigt hat. In Anlehnung der Dichtung des Gregors von Nazianz wurde die Aufmerksamkeit auf Vorziige des Charakters und Geistes und auf letzte Momente ihres Lebens gerichtet. Es wurde auch die groBe Rolle des Gebets unterzeichnet, das die Heilige im alltaglichem Leben begleitete.


Słowa kluczowe

Nonna; Grzegorz z Nazjanzu

Diogenes Laertios, Vitae philosophorum, tłum. I. Krońska: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2004
Dólger F.J., Nonna. Ein Kapitel iiber christliche Volksfrómmigkeit des vierten Jahrhunderts, ACh 5 (1936) 44-75
Gregorius Nazianzenus, Epigramma, Anthologia Palatina, ed. P. Walz, Paris 1960
Gregorius Nazianzenus, Epitaphia, PG 38
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 35
Gregorius Nazianzenus, Poemata de seipso, PG 37
Hermann B., Verborgene Heilige des griechischen Ostens, Kevelaer 1931
Lutosławski K., Wychowanie Ojców Kapadockich. Przyczynek do badań nad pedagogią świętych, Włocławek 1911
Łanowski J., Grzegorz z Nazjanzu, Wybór epigramów I, WST 4 (1991)
Martyrologium Romanum, tłum. P. Turbak: Martyrologium Rzymskie, Kraków 1967
Reale S., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, I, Lublin 2000
Stępniewska A., Święta Emmelia — matka Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nyssy, VoxP 25 (2005) t. 48, 67-77
Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog, Poznań 1965
Św. Grzegorz z Nazjanzu, Opowieść o moim życiu, Poznań 2003
Vies des Saints, VIII, Paris 1950
Pobierz

Opublikowane : 2020-03-08


Stępniewska, A. (2020). Św. Nonna – matka Grzegorza z Nazjanzu w jego twórczości poetyckiej. Vox Patrum, 52(2), 1039-1047. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6354

Alicja Stępniewska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora