Zasady porządku społecznego w świetle nauczania Jana Pawła IIAbstrakt

L’articolo tratta dei principi fondamentali del personalistico ordine sociale, quali sono presenti nelPinsegnamento di Papa Giovanni Paolo II. Si dice sopratutto di principio: del primato della persona umana, del bene comune, di solidarieta e di sussidiarietó. Questi principi si fondano sulPintegrale e realistica visione delPuomo, la quale e contenuta nell’antropologia cristiana. Vale a dire che questi principi avevano anche una funzione particolare per la societó polacca. Essi erano un crite- rio della volutazione etica dei cambiamenti del sistema politico. Per i fedeli laici questi principi sono uno stimolo per impegnarsi nel campo della politica ed econo- mia per proteggere cosi il bene di ogni persona eonie il bene comune di tutta la societó.


Słowa kluczowe

Jan Paweł II; porządek społeczny

Borutka T., Zasady życia społecznego, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003
Concilium Vaticanum II, Constitutio pastoralis „Gaudium et spes”
Jan Paweł II, Encyclica „Centesimus annus”
Jan Paweł II, Adhortatio „Christifideles laici", wyd. „Znak”: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1
Jan Paweł II, Encyclica „Evangelium vitae”
Jan Paweł II, Encyclica „Redemptor hominis”, wyd. „Znak”: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003
Jan Paweł II, Encyclica „Solicitudo rei socialis", wyd. „Znak”: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003
Jan Paweł II, Encyclica „Veritatis splendor”
Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości. Orędzie do ONZ (Nowy Jork, 2 X 1979), w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, red. M. Radwan - L. Dyczewski - A. Stanowski, Rzym - Lublin 1987
Jan Paweł II, Podstawowe prawa młodych krajów afrykańskich. Przemówienie w czasie spotkania z korpusem dyplomatycznym w Nairobi (6 V 1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, Poznań - Warszawa 1985
Kampka F., Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania Kościoła, Lublin 1995
Krucina J., Co mówi Papież? Nauczanie społeczne Jana Pawła II, Wrocław 2005
Krucina J., Wyzwolenie społeczne, Wrocław 1995
Kupny J., Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Opole 1994
Mariański J., Ład społeczno-moralny, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993
Palska H., Trwałość i zmiana stylów życia, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007
Pius XI, Quadragesimo anno
Piwowarski W., ABC Katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993
Piwowarski W., Kapłani i biskupi - kierownictwo i kościelna komunikacja, „Zeszyty Społeczne KIK” 9 (2001) nr 9
Piwowarski W., Prawa człowieka, w: Człowiek w społeczności. Refleksje nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II, red. L. Dyczewski, Niepokalanów 1988
Piwowarski W., Zasady społeczne w encyklice Jana Pawia U „Laborem exercens”, w: Jan Paweł II „Laborem exercens". Powołany do pracy, red. J. Krucina, Wrocław 1983
Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Lublin 1995
Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000
Tarkowska E., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie przemiany, w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006, 335-351
Toso M., Solidarność i pomocniczość w nauczaniu społecznym Kościoła, „Społeczeństwo” 3 (1998)
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Święs, K. (2008). Zasady porządku społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II. Vox Patrum, 52(2), 1161-1170. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6489

Kazimierz Święs 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.