Konstantynopol i jego mieszkańcy widziani oczyma Liudpranda z KremonyAbstrakt

brak w PDFie!


Słowa kluczowe

Liudprand z Kremony; Konstantynopol

Altamira R., The Western Caliphate, w: The Cambridge Medieval History, III, Cambridge 1936
Antapodosis
Canard M., Byzantium and the Muslim World to the Middle of the Eleventh Century, w: CMH IV, Cambridge 1966
Ceran W., Bukoleon, w: Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002
Delvoye Ch., L’architecture paleobyzantine d Constantinople aux IVe et Ve siecles, „Corsi di cultura sull’arte ravennate et bizantina” 23 (1976)
Drocourt N., Amhassades latines et musulmanes d Byzance: une situation contrastee (VIIF-XF siecle), „Byzantion” 74 (2004)
Ebersolt J., Le Grand Palais de Constanitinople et Le Livre des Ceremonies, Paris 1910
Engels O., LThK VI 1008
Gigilewicz E., Liutprand, EK X 1278-1279
Goubert P., Edifices byzantins de la fin du VIe siecle, OCP 21 (1955)
Gregoire H., The Amorians and Macedonians, w: The Cambridge Medieval History, w: CMH V, Cambridge 1966
Guilland R., Etudes sur le Gran Palais de Constantinople. Les XIX Lits, „Jahrbuch der Ósterreichischen Byzantinischen Gesellschaft” 11/12 (1962/1963) 85-113
Koder J. - Weber T., Liutprand von Cremona in Constantinopel, Vienna 1980
Kreutz B., Before the Normans, Philadelphia 1992
Leyser K., Ends and means in Liudprand of Cremona w: Byzantium and West, ed. J.D. Howard - Johnston, Amsterdam 1988
Lintzel M., Studien Uber Liudprand von Cremona, Berlin 1933
Liudprandi Opera, ed. J. Becker, MGHSSrer.Germ 41, Hannover - Leipzig 1915
Liudprandus, Relatio de legatione Constantinopolitana, PL 136
Mayr-Harting H., Liudprand of Cremona’s account of his legation to Constantinople (968) and Ottonian imperial strategy, „English Historical Review” 116 (2001)
McCormack R., But it is art?, w: Byzantine diplomacy. Papers of the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies (Cambridge, III 1990), ed. J. Shepard - S. Franklin, London 1992
McCormick M., Liutprand of Cremona, w: The Oxford Dictionnary of Byzantium, II, Oxford 1991
Ohnsorge W., Anerkennung des Kaisertums Ottos I. durch Byzanz, ByZ 54 (1961) 28-52
Rentschler M., Liutprand von Cremona, Frankfurt am Main 1981
Schipa M., II ducato di Napoli, „Archivio Storico per le province Napoletane” 18 (1893)
Shepard J., Byzantine diplomacy, A.D. 800-1204: meands and ends, w: Byzantine diplomacy. Papers of the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies (Cambridge, III 1990), ed. J. Shepard - S. Franklin, London 1992
Sickel E., Ottonis I Dipl., Hannoverae 1884
Sutherland J.N., Liudprand of Cremona. Bishop, Diplomat, Historian. Studies of the Man and his Age, Spoleto 1988
Sutherland J.N., The mission to Constantinople in 968 and Liudprand of Cremona, „Traditio” 31 (1975) 55-81
Toynbee A., Constantine Porphyrogenitus and his World, London 1973
Uspienskij F.I., Istoria, t. 2, Moskva 1997
Wolińska T., Konstantynopolitańska misja Liudpranda z Kremony (968), w: Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje, religia, kultura, Łask - Łódź 2006, 201-223
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Wolińska, T. (2008). Konstantynopol i jego mieszkańcy widziani oczyma Liudpranda z Kremony. Vox Patrum, 52(2), 1231-1242. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6496

Teresa Wolińska 
Uniwersytet Łódzki  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora