Pasterska troska o małżonków w pismach Grzegorza z NazjanzuAbstrakt

Nel presente articolo vengono esaminati degli appelli di Gregorio di Nazianzo indirizzati verso i coniugi - i mariti (i padri) e le mogli (le madri). L’analisi del contenuto di ąuesti richiami rivelano i reali probierni presenti nella vita degli spo-si. Mostrano anche i metodi (che emergono appunto dalie parole del vescovo) di superare gli ostacoli e le difficolta.


Słowa kluczowe

Grzegorz z Nazjanzu; małżeństwo

Aristoteles, Politica
Bacci L., Sui rapporti fra Gregorio Nazianzeno e Naumachio, VetCh 27 (1990)
Bernardi J., Nouvelles perspectives sur la familie de Grigoire de Nazianze, VigCh 38 (1984) 352-359
Crimi C., Introduzione, w: Gregorio Nazianzeno, Poesie, II, Roma 1999
Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margariski, Kraków 2004
Drączkowski F., Grzegorz z Nazjanzu, EK VI 314-315
Drączkowski F., Świętość małżeństwa i rodziny według Klemensa Aleksandryjskiego, VoxP 5 (1985) z. 8-9
Ettlinger G.H., Theos de ouch houtos (Gregory of Nazianzus, Oratio XXXVII). The Dignity of the Human Person according to the Greek Fathers, StPatr 16/2 (1985)
Gregorius Nazianiensis, Carmina, PG 37
Gregorius Nazianiensis, Oratio, SCh 358, tł. Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967
Halleux A. de, «Hypostase» et «personne» dans la formation du dogme trinitaire (ca 375-381), RHE 79 (1984) 313-369
Harkianakis S., Die Trinitdtslehre Gregors von Nazianz, „Kleronomia” 1 (1969) 83-102
Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, I, Warszawa 1994
Sani Ch., Prefazione, w: Gregorio di Nazianzo, Tutte le orazioni, a cura di C. Moreschini, Milano 2000
Szymusiak J.M., Elements de theologie de l’homme selon saint Gregoire de Nazianze, Roma 1963
Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965
Tibiletti C., Verginita e matrimonio in antichi scrittori cristiani, Macerata 1983
Viscanti L., lntroduzione generale, w: Gregorio Nazianzeno, Fuga e autobiografia, Roma 1999
Widok N., „Physis” w pismach Grzegorza z Nazjanzu. Studium z teologii patrystycznej, Opole 2001
Widok N., Stanowisko Grzegorza z Nazjanzu wobec formuły trynitarnej: mia ousia – treis hypostaseis, VoxP 23 (2003) t. 44-45, 221-233
Zagórski D., Realizacja ideału mesotes w życiu małżeńskim i rodzinnym według Klemensa Aleksandryjskiego, RTK 52 (2005) z. 4
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Zagórski, D. (2008). Pasterska troska o małżonków w pismach Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum, 52(2), 1281-1290. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6501

Dariusz Zagórski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora