Miłosierdzie Boga jako fundament stworzenia. Myśl Izaaka z Niniwy (Syryjczyka) na podstawie 7 Mowy z trzeciej kolekcjiAbstrakt

Isacco di Ninive e uno degli autori meno conosciuti in Occidente. Ma il suo insegnamento e molto importante per la Chiesa d’Oriente. Dopo le traduzioni in lingua russa dei suoi scritti, e stato riconosciuto dagli ortodossi come uno degli autori principali della vita monastica. La sua dottrina spirituale e fondata sul concetto della Misericordia Divina. L’articolo descrive punti principali del concetto della Miseri-cordia Divina sul esempio di uno dei discorsi di Isacco. Non e soltanto una delle dimensioni delFamore divino, ma motore di tutta la oikonomia (sir:) cioe attraverso la Misericordia si puó capire la storia ed entrare in comunione eon Dio. Ma la Misericordia cosi accentuata faceva e fa paura, perche puó provocare difficolta, anzitutto nell’attivita pastorale. Per ąuesto gli scritti di Isacco sono - secondo i monaci - non per i giovani, ma soltanto per i coloro che hanno un certo livello nella vita monastica.


Słowa kluczowe

Boże miłosierdzie; Izaak Syryjczyk

Brock S., Lost and found: Part II of the works of St Isaac of Nineveh, StPatr 18/4 (1990)
Catalogus scriptorum nestorianorum, ed. J.A.S. Assemani, Bibliotheca Orientalis III/l, 3-362, tłum. G.P. Bedger: The Nestorian and they Rituals, II, London 1852
Chiala S., Dall’ascesi eremitica alla misericordia infinita. Ricerche sul Isaaco di Ninive e la sua fortuna, Firenze 2002
Dybskiego, Najstarsze źródła o życiu Izaaka Syryjczyka, biskupa Niniwy, VoxP 28 (2008) t. 52/1, 157-169
Ibn as-Salt, Epistolae tres de ascesi et cenobitismo, w: Traites religieux philosophiqu.es et moraux, extraits des oeuvres d’Isaac de Niniwe (VIIe siecle) par Ibn as Salt (IXe siecle), ed. M. Sbath, Le Caire, 1934
Isaaco di Ninive, Discorsi ascetici. Terza collezione, trad, e note S. Chiala, Firenze 2004
Liber castitatis, ed. J.B. Chabot, „Melanges d’Archeologie et d’Histoire” 16 (1896) 225-291
Ortiz de Urbina I., Patrologia Syriaca, ed. II, Romae 1965
Patrimoine Syriaąue. Actes du Colloque VII: Le Visage de Dieu dans le Patrimoine Oriental, t. 1, Antelias (Liban) 2001
Rahmani J.E. II, Acta Sanctorum Confessorum, Roma 1899
The Common Declaration ofPope John Paul II and the Syrian Orthodox Patriarch Zakka I Iwas of Antioch
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Żelazny, J. (2008). Miłosierdzie Boga jako fundament stworzenia. Myśl Izaaka z Niniwy (Syryjczyka) na podstawie 7 Mowy z trzeciej kolekcji. Vox Patrum, 52(2), 1371-1380. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6509

Jan Żelazny 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.