Bertariusz z Cassinum, Wiersz opata Bertariusza o cudach świętego ojca BenedyktaSłowa kluczowe

Bertariusz z Cassino; Benedykt; cuda; wiersz; tłumaczenie

Bertharius Cassinensis, Vita Sanctae Scholasticae Virginis, PL 126, 979-988.
Chronica Sancti Benedicti Cassinenis, MGH Scriptores rerum Longobardicarum et Italicarum 1: Scriptores rerum Longobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, ed. Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi, Hannoverae 1878, s. 467-489.
Gregorius Magnus, Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum, PL 66, 125-204, tł. A. Świderkówna, Św. Grzegorz Wielki, Dialogi, ks. II, Św. Benedykt z Nursji, Reguła, Kraków – Tyniec 2005.
Leonis Marsiciani et Petri Diaconi Chronica Monasterii Casinensis edente W. Waten-bach, MGH Scriptores, Scriptores in folio 7, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1846, s. 551-884.
Avagliano F., Il culto di san Bertario a Montecassino, w: Montecassino dalla prima alla seconda distruzione, Momenti e aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX). Atti del II convegno di studi sul medioevo meridionale (Cassino-Montecassino, 27-31 maggio 1984), red. F. Avagliano, Montecassino 1987, s. 401-428.
Leonardi C., La cultura cassinese al tempo di Bertario, w: Montecassino dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX). Atti del II convegno di studi sul medioevo meridionale (Cassino-Montecassino, 27-31 maggio 1984), red. F. Avagliano, Montecassino 1987, s. 317-329.
Migne J.P., Notitia historica in Bertarium, PL 126, 975-976.
Pantoni A., Abati costruttori da Petronace a Bertario, w: Montecassino dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX). Atti del II convegno di studi sul medioevo meridionale (Cassino-Montecassino, 27-31 maggio 1984), red. F. Avagliano, Montecassino 1987, s. 215-329.
Pratesi A., Bertaro di Montecassino, santo, w: Dizionario Biografico degli Italiani, t. 9 (1967), cyt. za: http://www.treccani.it/enciclopedia/bertario-di-montecassino-san-to_(Dizionario-Biografico) (dostęp: 07.03.2020).
Traube L., Prooemium (Bertharii carmina), MGH Antiquitates. Poetae Latini medii aevi 3: Poetae Latini aevi Carolini (III), s. 389-393.

Opublikowane : 2020-09-15


Gacia, T. (2020). Bertariusz z Cassinum, Wiersz opata Bertariusza o cudach świętego ojca Benedykta. Vox Patrum, 75, 555-566. https://doi.org/10.31743/vp.6575

Tadeusz Gacia  cato1961@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1836-9506
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora