Saint Iraeneus of Lyon on the Authority of the Roman Church

Wincenty Myszor

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Durch die Untersuchung der wichtigsten Ubersetzungen des Adversus haereses III 3, 1-3 versucht man den theołogischen Kommentar und das Verstandnis des Textes aufzudecken. Dazu hilft auch die griechische Riickubersetzung in „Sources Chretiennes" (L. Doutrełeau und A. Rousseau). Die Autoritat der rómischen Kirche besteht auf der Griindungsautoritat (Aposteł Petrus und Paulus) und auf die ałłen Christen bekannte apostołische Lehre gegeniiber der gnostischen, geheimen Meinungen.

Keywords:

Irenaeus, Roman Church, Rome, Authority

w opracowywaniu

Published
2004-07-15


Myszor, W. (2004). Saint Iraeneus of Lyon on the Authority of the Roman Church. Vox Patrum, 46, 87–93. https://doi.org/10.31743/vp.6742

Wincenty Myszor 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.