Optatus of Mileve, Tractatus contra Donatistas IV

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Aleksander Gołda

Pontchartrain , France


Abstract

translation

Keywords:

translation, Optatus, Tractatus contra Donatistas, Optatus of Mileve

Augustinus, Contra epistolam Parmeniani
Augustinus, De baptismo
Augustinus, Tractatus contra Donatistas, ed. C. Ziwsa, CSEL 26
Bavaud G., Le pecheur n’appartientpas a l’Eglise, „Orpheus” 10 (1963) 187-193
Capelle P., Le texte du psautier latin en Afrique, Rome 1913
Congar Y.M.J., La theologie donatiste de l’Eglise et des sacraments. L’apport de Saint Augustin, w: Traites antidonatistes de Saint Augustin. Introduction, BA 28, Paris 1963
Cyprianus, De unitate Ecclesiae catholicae, CCL 3
Cyprianus, Epistula, CCL 3C
Delahaye K., Ecclesia Mater chez Peres dans les trois premiers siecles, Paris 1964
Didache
Frend W.H.C., Parmeniano, DPAC II 2686
Frend W.H.C., The Donatist Church, Oxford 1971
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Longosz S., Ingerencja cesarskiego wojska w spory religijne w ocenie Optata z Milewy, VoxP 25 (2005) t. 48, 313-319
Longosz S., Literacka spuścizna Ariusza, Lublin 1971
Martimort A.G., L’Eglise en priere. Introduction a liturgie, Paris 1961
Monceaux P., Histoire litteraire de l’Afrique chretienne, V, Paris 1920
Monceaux P., La Bibie latine en Afrique, w: P. Monceaux: Histoire littćraire de l'Afrique chrćtienne, I, Paris 1901, 97-173
Optatus, Tractatus contra Donatistas, ed. C. Ziwsa, CSEL 26
Pincherle A., L’ecclesiologia nella controversia donatista, „Ricerche Religiose” 1 (1925) 35-55
Plato, Gorgias
Plumpe J.C., Mater Ecclesia. An inquiry into the concept of the Church as Mother in Early Christianity, Washington 1943
Refoule R.F., Introduction, SCh 35
Tertulian, Lekarstwo na ukłucie Skorpiona, tłum. W. Myszor, PSP 29
Tertullianus, De came Christi
Tertullianus, De praescriptione haereticorum, CCL 1

Published
2007-06-15


Longosz, S., & Gołda, A. (2007). Optatus of Mileve, Tractatus contra Donatistas IV. Vox Patrum, 50, 551–564. https://doi.org/10.31743/vp.6768

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Aleksander Gołda 
PontchartrainLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.