"Aliens" and "Newcomers". From Civil and Legal Status to Ecclesiology of Alienation

Mieczysław C. Paczkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Poland


Abstract

1Pt e scritta „ai pellegrini della diaspora”, ai quali e poi rivolta l’esortazione a comportarsi eon timore nel tempo del loro „pellegrinaggio” e ad astenersi dalie concupiscenze della carne. Alle nozioni scritturistiche va aggiunta osservazione che nella sua prima fase il cristianesimo era costituito da minoranze che vivevano tra loro in una situazione geografica di isolamento.

Keywords:

ecclesiology, alien, newcomer, Christian, 1 Letter of St. Peter, citizen, polis, Augustine, world

w opracowywaniu

Published
2006-06-15


Paczkowski, M. C. (2006). "Aliens" and "Newcomers". From Civil and Legal Status to Ecclesiology of Alienation. Vox Patrum, 49, 511–529. https://doi.org/10.31743/vp.8232

Mieczysław C. Paczkowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)