Christology of St. Jerome in the Context of Palestinian Theology of the 4th and 5th Century

Mieczysław C. Paczkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Poland


Abstract

The Palestinian Church gave the remarkable contribution to patristic Christology. Origen and Eusebius gave the response to the developments of theology and dogma. This particular view of Christology was fostered the special conditions of the Holy Land, as one can see at first in the fourth century with Cyril of Jerusalem, then with Jerome in the fifth. The Holy Land was very favourable to a process of synthesis among different theological traditions and Jerome follows faithfully the footsteps of Origen.

Keywords:

Jerome, Christology, Palestine, Theology, Palestinian Church

w opracowywaniu

Published
2005-06-15


Paczkowski, M. C. (2005). Christology of St. Jerome in the Context of Palestinian Theology of the 4th and 5th Century. Vox Patrum, 48, 159–186. https://doi.org/10.31743/vp.8718

Mieczysław C. Paczkowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)