Phenomenological-Existential Trend in Polish Contemporary Philosophy of God


Abstract

The main followers of phenomenological-existential trend in the field of philosophy of God in Poland are: Marian Jaworski, Józef Tischner and Karol Tarnowski. Jaworski united thomistic arguments for existence of God with augustian philosophy of subject and personal-axiological experience. Tischner completely rejected thomism and his philosophy of God based on anthropology and personal values. Tarnowski also was critical toward ontological-cosmological arguments for existence of God. He is fallower of G. Marcel and therefore accepted religious faith as basis of theism.


Keywords

Philosophy of God; Phenomenology; Existentialism; Poland; Marian Jaworski; Józef Tischner; Karol Tarnowski

Bonowicz W., Tischner, Kraków 2001
Dondeyne A., L’experience prephilosophiąue et ses conditions anthropologiąues de l’affirmation de Dieu, w: Existence Dieu, Tournai 1961
Gogacz M., Błędna koncepcja Boga w heglizmie ks. Tischnera, „Emaus” 1992, nr 1
Gogacz M., Podstawy odmian koncepcji Boga, „Studia Philosophiae Christianae” 27 (1991) nr 2
Jaworski M., Idea Boga a współczesny ateizm, w: O Bogu dziś. Warszawa 1974
Jaworski M., Przedfilozoficzne i filozoficzne poznanie Boga, w: Studia z filozofii Boga, I, Warszawa 1968
Jaworski M., Uwagi na temat stosunku teologu naturalnej do filozofii bytu „ąuoad nos", „Studia Philosophiae Christianae” 9 (1973) nr 1
Jaworski M., Zagadnienie reinterpretacji punktu wyjścia filozoficznego poznania Boga, w: Studia z filozofii Boga, II, Warszawa 1973,164-191
Kowalczyk S., Wieki o Bogu. Od presokratyków do teologii procesu, Wrocław 1986
Maritain J., Approches de Dieu, Paris 1953
Mynarek H., Filozofia przeżycia religijnego w ujęciu Jana Hessena (Studium krytyczne), CT 28 (1957) 119-197
Mynarek H., Johannes Hessens Philosophie des religiosen Erlebnisses, Munchen 1963
Nossol A., „Cognitio Dei experimentalis". Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga, Warszawa 1974
Szmyd J., Fenomen Tischnera, Krosno 1997
Tarnowski K., Ku absolutnej ucieczce. Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela, Kraków 1993
Tarnowski K., Pytanie o filozofię chrześcijańską, „Znak” 42 (1990) 82-102
Tarnowski K., Źródło poznania Boga, „Znak” 46 (1994)
Thomas Aquinata, In Boethium de Trinitate
Tischner J., Filozofia dramatu, Paris 1990
Tischner J., Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego, w: J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982
Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975

Published : 2008-06-15


Kowalczyk, S. (2008). Phenomenological-Existential Trend in Polish Contemporary Philosophy of God. Vox Patrum, 52(1), 505-511. https://doi.org/10.31743/vp.8879

Stanisław Kowalczyk  voxpatrum@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland