Eschatological Myth in Plato. Introduction


Abstract

Artykuł w swej treści jest przypomnieniem głęboko zakorzenionych w kulturze Zachodu idei dotyczących eschatologii, które zostały wprowadzone do tradycji myśli europejskiej poprzez twórczość Platona. Obejmują one problemy związane z sądem pośmiertnym i retrybucją za czyny dokonane za życia, z reinkarnacją i preegzystencją. Uwzględniając główne idee antropologiczne zawarte w pismach Platona autor przedstawia te treści, które odnoszą się w nich do celu życia ludzkiego i losów człowieka po śmierci. W ramach tych ostatnich omawia zagadnienia związane z sądem - sędziowie i miejsce sądu, wyrok i miejsce przeznaczenia: Tartar i niebo, następnie zasadę retrybucji, wielkość i czas trwania kary, reinkarnację i powrót do nowego życia na ziemi, możliwość wpływania przez swoje postępowanie za życia na swe przeznaczenie po śmierci. Wreszcie po omówieniu obrazów mitologicznych została przedstawiona zasada oceny ich przydatności dla ukazania eschatologii człowieka. Opiera się ona na uwzględnieniu relacji między literackim mitem a wypływającą z niego nauką. Istotną dla zrozumienia tej relacji jest świadomość, że mit ma wymiar symboliczny, ponieważ nie może wyrazić całej prawdy. Zgodnie z określeniem podanym przez Apollodora jest on opowiadaniem zmyślonym obrazującym prawdę. Jako takie służy możliwie szerokiemu ukazaniu odbiorcy o prostym umyśle tego, do czego filozof dochodzi w abstrakcyjnym rozumowaniu, a tym samym pozwala przejść od tego, co jest w punkcie wyjścia obrazem zmysłowym do rzeczywistości niepostrzegalnej zmysłami.


Keywords

Myth; Eschatology; Plato; reincarnation; preexistence; death

Clemen C., Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit, Leipzig 1920
Festugtere A.J., Platon et l’Orient, „Revue de Philologie” 21 (1947)
Gorgias, texte etabli et traduit par A. Croiset avec la collaboration de Louis Bodin: Platon, Oeuvres completes, III/2, Paris 1923
La Republiąue, texte etabli et traduit par E. Charabry: Platon, Oeuvres completes, VI-VII, Paris 1932
Les Lois, texte etabli et traduit par E. des Places: Platon, Oeuvres completes, XI-XII, Paris 1951-1956
Lisiecki S., Nauka Platona o prabycie duszy, Kraków 1927
Olympiodorus, In Platonis Gorgiam commentaria, ed. L.G. Westerink, Leipzig 1970, trad. V. Cousin: Fragments philosophiques, in: Philosophie ancienne, Paris 1840
Phedre, texte ćtabli et traduit par L. Robin: Platon, Oeuvres completes, IV, Paris 1933
Platon, Oeuvres completes, III/l, Paris 1923
Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1960
Robin L., Notice, in: Platon, Oeuvres completes. Phedre, texte etabli et traduit par L. Robin, IV/3, Paris 1933
Schuhl P.M., La fabulation Platonicienne, Paris 1947
Vergilius, Aeneis

Published : 2008-06-15


Lewandowicz, J. (2008). Eschatological Myth in Plato. Introduction. Vox Patrum, 52(1), 593-605. https://doi.org/10.31743/vp.8936

Janusz Lewandowicz  janlew@archidiecezja.lodz.pl
Most read articles by the same author(s)